ارزیابی کمی ارتباط و پیوستگی لکه‌های جنگلی با استفاده از شاخص‌های دسترسی به زیستگاه‌های شهر ایلام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

2 هیات علمی گروه منابع طبیعی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار گروه منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

4 استادیار دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/jest.2020.24554.3359

چکیده

فرضیه و هدف: تخریب و از هم گسیختگی اکوسیستم‌های محلی چالش‌های جدی را در مدیریت و حفاظت سیمای سرزمین مطرح نموده است و نتایج و تأثیرات بسیار زیادی را در فرآیند‌های متفاوت اکولوژیک دارد. تفکیک زیستگاه و تغییر آن باعث ایجاد زیستگاه‌های تکه تکه شده و تشکیل لکه‌های مجزا و کوچک‌تر می‌شود. هدف تحقیق حاضر ارزیابی ارتباط و پیوستگی لکه‌های جنگلی با استفاده از شاخص‌های دسترسی به زیستگاه در جنگل‌های شهرستان ایلام با استفاده از نرم‌افزار CONEFOR Sensinode 2.2 است.
روش بررسی: پس از تهیه نقشه کاربری اراضی و پوشش جنگلی منطقه، با استفاده از نرم‌افزار CONEFOR Sensinode شاخص‌‌های پیوستگی کل (IIC)، احتمال پیوستگی (PC)، تعداد لینک‌ها (NL) و سهم هر لکه در پیوستگی (PCconnector) برای تعیین اهمیت لکه‌ها در پیوستگی زیستگاه محاسبه شدند.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان دادند که مقدار شاخص تجمعی پیوستگی در پوشش جنگل کم‌تراکم به‌طور متوسط برابر ۲۶/۰ می‌باشد، در حالی‌که پوشش جنگلی نیمه‌انبوه و انبوه به ترتیب برابر ۰۲/۰ و ۰۴/۰ می‌باشد. هم‌چنین بیش‌ترین همبستگی مثبت معنی‌دار (p

کلیدواژه‌ها