کاربرد همزمان گزینش‌های دوگانه‌ی دوحدی و یک‌ونیم حدی در ارزشگذاری پارک جنگلی سی‌سنگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری اقتصاد کشاورزی از دانشگاه زابل

2 عضو هیأت علمی دانشگاه زابل و نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی

10.22034/jest.2020.29652.3820

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی کاربرد همزمان دو نوع گزینش دوگانه‌ی دوحدی (DBDC) و یک‌ونیم حدی (OOHB) در تعیین ارزش تفرجی پارک جنگلی سی‌سنگان به روش ارزشگذاری مشروط در سال 1392 است. برای این کار، با توجه به ادبیات نظری هر یک از گزینش‌ها، پرسشنامه‌ای برای هر یک از گزینش‌ها‌ تهیه و اطلاعات مورد نیاز گردآوری شد. سپس با استفاده از الگوی لاجیت و روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای مؤثر بر ارزش تفرجی پارک مورد مطالعه تعیین و ارزش تفرجی برآورد شد. بر اساس یافته-های تحقیق، تعداد دفعات بازدید سالیانه‌، اخلاق‌گرا یا پیامدگرا بودن و درآمد ماهیانه‌ی خانوار پاسخگو از متغیرهایی است که در هر دو نوع گزینش، تأثیر معنی‌داری بر پذیرش مبلغ پیشنهادی به بازدیدکنندگان برای تفرج در این پارک است. تمایل به پرداخت انتظاری در گزینش دوگانه‌ی دوحدی به طور نسبی 2/12 درصد بیشتر از میزان مشابه آن در گزینش یک‌ونیم حدی است. بر اساس نتایج، ارزش تفرجی پارک جنگلی سی‌سنگان با استفاده از گزینش دوگانه‌ی دوحدی و یک‌ونیم حدی به ترتیب 14949 و 11324 میلیون ریال در سال 1392 برآورد می‌شود.

کلیدواژه‌ها