ارزیابی توان گیاه پالایی آب تره ( (Nasturium officinale L.در رفع آلودگی کادمیوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

10.22034/jest.2020.30580.3897

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی محیط زیست به فلزات سنگین از مهمترین مسایلی است که می‌تواند بر روی رشد و نمو گیاهان و جانوران تا‌ثیر بسزایی داشته باشد. کادمیوم یک فلز آلاینده محیطی است که اثراتی سو بر فعالیت‌های فیزیولوژیکی گیاهان دارد. هدف از این پژوهش بررسی امکان رفع آلودگی آب‌های آلوده به کادمیوم با استفاده از گیاه آب‌تره است.

روش بررسی: در این پژوهش اثر سطوح مختلف کلرید کادمیوم ( 0، 10، 50، 100، 300 و 500 میکرومولار) بر خصوصیات فیزیولوژیکی و توان جذب گیاه آب تره مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش د‌رقالب طرح‌ کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که اثر سطوح مختلف تیمار کادمیوم بر خصوصیات فیزیولوژیکی و میزان کادمیوم در گیاه معنی‌دار بود. به طوری که وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی، ارتفاع ریشه و اندام هوایی، میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاه با افزایش سطوح کادمیوم روند کاهشی داشتند. همچنین هرچه سطوح کادمیوم در محیط کشت افزایش یافت، غلظت کادمیوم در ریشه و اندام هوایی گیاه افزایش یافت. بیشترین محتوای کادمیوم در هر دو اندام ریشه و ساقه گیاه آب‌ تره درغلظت 500‌ میکرومولار کادمیوم مشاهده شده است.

بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاضر نشان داد که گیاه آب‌تره توانایی پالایش کادمیوم از آب‌های آلوده به این فلز را دارد.

کلیدواژه‌ها