بررسی دیدگاه شهروندان یزدی در مورد وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) پارک های این شهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو / دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشگاه یزد

10.22034/jest.2020.24291.3335

چکیده

زمینه و هدف: تلطیف فضای سبز شهری، فراهم نمودن آرامش برای افراد ساکن در شهر و گذران اوقات فراغت در پارکها از ویژگی پارکهای شهری میباشد و از سویی با تمرکز جمعیت شهری، توجه به مسائل بهداشتی، ایمنی و محیط‌زیستی در پارکهای شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی و تعیین دیدگاه مردم نسبت به مسائل بهداشت، ایمنی و محیط‌زیستی پارک شهر محل سکونت بوده تا نهایتاً نتایج برای مدیریت شهری مطلوب‌تر و ارتقا شاخصهای ایمنی، بهداشتی و محیط‌زیست پارکهای شهر یزد مورد استفاده قرار گیرد. روش بررسی: بدین منظور، پس از تعیین عوامل موثر بر ایمنی، بهداشت و محیط زیست پارکهای شهری از طریق مطالعات کتابخانه ای و فعالیتهای پیشین انجام شده، برای دریافت نظرهای شهروندان در مورد وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست تعدادی از پارکهای مهم شهر یزد (کوهستان، آزادگان، شهرداری، هفت‌تیر، غدیر، بزرگ شهر) از روش پرسشنامه‌ای استفاده شد و نتایج نظرات به کمک نرم افزار آماری SPSS تجزیه‌وتحلیل گردید.
یافته ها: نتایج بیانگر آن است که میزان مطلوبیت شاخصهای محیط‌زیستی از دیدگاه مردم 69/2 %، میزان مطلوبیت شاخصهای بهداشتی 67 % و میزان مطلوبیت شاخصهای ایمنی 62/4 % میباشد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت موضوع بهداشت، ایمنی و محیط زیست در مکان ها و فضاهای شهری، تدوین سندی جامع و چارچوبی مشخص در زمینه در زمینه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و نظارت و پایش مستمر این عوامل گامی موثر برای حل مشکلات پیشروی مسئولان و برنامه ریزان شهری میباشد و مسیر رسیدن به توسعه پایدار شهری را هموارتر میکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات