ارزیابی اثرات محیط زیستی محل پیشنهادی دفن پسماندهای جامد شهری، مطالعه موردی: شهر هیدج (استان زنجان)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران (مسئول مکاتبات).

2 استاد گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

4 کارشناس ارشد علوم محیط زیست، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

10.22034/jest.2020.26176.3516

چکیده

زمینه و هدف: افزایش بسیار سریع جمعیت، الگوهای نادرست مصرف، تغییر استانداردهای زندگی و تنوع تولید محصولات، ازجمله فاکتورهای افزایش تولید پسماند و تغییر در ترکیب زباله گردیده که مشکلات عدیده‌ای را در محیط زیست ایجاد کرده است. براساس این مهم، انتخاب محل مناسب جهت دفن مواد زاید جامد می‌تواند از اثرات نامطلوب ‌محیط زیست آن‌ها جلوگیری کند.
روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده و با هدف تعیین مکان بهینه برای دفن پسماندهای جامد در شهر هیدج در استان زنجان انجام شده است. در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرم افزار ArcGIS 10.3 استفاده شده است. بر این اساس و با توجه به پارامترهای مورد نیاز برای انتخاب مکان بهینه که نقش مؤثری در محل دفن پسماند و مکان‌یابی دارند، وزن­دهی به روش سلسله مراتبی انجام پذیرفت و پس از هم­پوشانی و تلفیق لایه­های تهیه شده، مناطق مورد نظر برای دفن زباله در شهر هیدج در استان زنجان شناسایی شدند.
یافته­ها: بر اساس نتایج تحقیق و با حذف حریم‌های ممنوعه برای هر لایه، مناطق مناسب برای دفن پسماند در بخش شرقی شهر هیدج شناسایی شدند. مساحت زمین مورد نیاز جهت دفن با توجه به متوسط نرخ رشد جمعیت، چگالی زباله تولیدی، برآورد جرم و حجم پسماند و متوسط سرانه تولید زباله تعیین گردید.
بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد منطقه انتخاب شده با احتمال بسیار زیاد، پتانسیل دفن زباله شهر هیدج را برای یک دوره
20 ساله آینده دارا می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

 

 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیست و یکم، شماره هفت، مهر ماه 98

 

ارزیابی اثرات محیط زیستی محل پیشنهادی دفن پسماندهای جامد شهری،

(مطالعه موردی: شهر هیدج (استان زنجان))

 

یونس خسروی[1]*

Khosravi@znu.ac.ir

عبدالحسین پری زنگنه[2]

میرعلی اصغر مختاری[3]

خدیجه صالحی[4]

تاریخ دریافت: 28/01/96

تاریخ پذیرش:28/04/96

چکیده

زمینه و هدف: افزایش بسیار سریع جمعیت، الگوهای نادرست مصرف، تغییر استانداردهای زندگی و تنوع تولید محصولات، ازجمله فاکتورهای افزایش تولید پسماند و تغییر در ترکیب زباله گردیده که مشکلات عدیده‌ای را در محیط زیست ایجاد کرده است. براساس این مهم، انتخاب محل مناسب جهت دفن مواد زاید جامد می‌تواند از اثرات نامطلوب ‌محیط زیست آن‌ها جلوگیری کند.

روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده و با هدف تعیین مکان بهینه برای دفن پسماندهای جامد در شهر هیدج در استان زنجان انجام شده است. در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرم افزار ArcGIS 10.3 استفاده شده است. بر این اساس و با توجه به پارامترهای مورد نیاز برای انتخاب مکان بهینه که نقش مؤثری در محل دفن پسماند و مکان‌یابی دارند، وزن­دهی به روش سلسله مراتبی انجام پذیرفت و پس از هم­پوشانی و تلفیق لایه­های تهیه شده، مناطق مورد نظر برای دفن زباله در شهر هیدج در استان زنجان شناسایی شدند.

یافته­ها: بر اساس نتایج تحقیق و با حذف حریم‌های ممنوعه برای هر لایه، مناطق مناسب برای دفن پسماند در بخش شرقی شهر هیدج شناسایی شدند. مساحت زمین مورد نیاز جهت دفن با توجه به متوسط نرخ رشد جمعیت، چگالی زباله تولیدی، برآورد جرم و حجم پسماند و متوسط سرانه تولید زباله تعیین گردید.

بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد منطقه انتخاب شده با احتمال بسیار زیاد، پتانسیل دفن زباله شهر هیدج را برای یک دوره
20 ساله آینده دارا می­باشد.

واژه­های کلیدی: مکان‌یابی، پسماند، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، شهر هیدج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Env. Sci. Tech., Vol 21, No.7,September, 2019

 

 

 

 

 


Environmental Impact Assessment of Proposed Location of Municipal Solid Waste Disposal

Case Study: Hidaj City (Zanjan Province)

 

Younes Khosravi[5]*

Khosravi@znu.ac.ir

Abdolhossein Parizanganeh[6]

Mi AliAsgha Mokhtari[7]

Khadije Salehi[8]

Accepted:2017.07.19

Received:2017.04.17

 

Abstract

Background and Objective: The high rapid urbanization, unappropriated patterns of consumption, changes in living standards and diversity of productions are the main factors of increasing of waste generation and changes in the composition of wastes that cause many problems in the environment. Accordingly, selecting a suitable site for landfill can prevent their adverse environmental impacts.

Materials and Methods: This investigation is an applied research using descriptive-analytical methods and was aimed to determine appropriate location for waste landfilling of Hidaj city in Zanjan province. For this purpose, the Analytic Hierarchy Process (AHP) and ArcGIS 10.3 software were used. Accordingly, and given the required parameters for choosing the optimum site that have an important role in site selection, weighting using hierarchical method was performed and thereafter the layers were overlaid and the optimum sites were identified.

Results: According to the results, the suitable area for landfill was diagnosed in the eastern part of the Hidaj city. The required area of land for landfill was determined based on the average rate of population growth, density of generated waste, volume of waste mass, and the average per capita of waste generation in the study area.

Discussion and Conclusion: The results showed that the selected area likely has high potential for landfilling of municipal solid wastes of Hidaj for the next 20-year period.

Keywords: Site Selection, Solid Waste, Analytic Hierarchy Process (AHP), Geographic Information System, Hidaj.

.

 

زمینه و هدف

 

رشد روزافزون جمعیت شهرها و کلان‌شهرها، ضمن ایجاد فرصت‌های مناسب جهت توسعه فیزیکی- کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و افزایش سطح رفاه، مشکلاتی نیز برای محیط زیست و بهداشت افراد جامعه ایجاد کرده است. لذا آن­چه که بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت مناسب و صحیح شهری در برنامه‌ریزی محیط زیست کلان‌شهرها می­باشد (1). آن­چه که در این بین می­بایست مورد توجه قرار گیرد، مدیریت تولید و مصرف انبوه موادی است که حاصل انقلاب صنعتی و تکنولوژی جدید است. این مواد الگو و شیوه زندگی انسان­ها را دگرگون کرده و علاوه بر افزایش تولید زباله، ترکیب و نوع زباله­های تولیدی را نیز تغییر داده و بر حجم انواع پسماندها افزوده است (2).

آن­چه که در بسیاری از مناطق به عنوان ساده­ترین و ارزان­ترین روش برای مدیریت پسماندهای جامد در نظر گرفته می­شود، دفن بهداشتی زباله است که در آن زباله‌ها در لایه‌های مناسب روی زمین پخش شده، سپس فشرده می‌گردد و توسط خاک مناسب در هر روز پوشانده می‌شود. اما باید متذکر شد که به علت عدم وجود قوانین و مقررات محدود کننده در مورد نحوه ساخت و بهره­برداری، این محل­ها در عمل به صورت گودال­های کنترل نشده زباله درآمده­اند (3). لذا این واقعیت که نظام مدیریت پسماندها در شرایط بحرانی و به دور از واقعیت مطلوب قرار دارد، بر کسی پوشیده نیست (4). بنابراین یافتن راهکارهایی جهت مقابله با آثار سوء زباله­های تولیدی، امری ضروری به نظر می­رسد. مکان­یابی محلی مناسب جهت دفن زباله­ها می تواند آثار نامطلوب محیط­زیستی پسماندها را به حداقل ممکن کاهش دهد و به عنوان یکی از مهم­ترین راهکارهای مدیریت پسماندها در نظر گرفته می شود.

مکان‌یابی محل مناسب برای دفع بهداشتی زباله‌های شهری (محل دفن بهداشتی) یکی از موضوعات بنیادی و اساسی مربوط به پایداری محیط زیستی مانند شهرها و به طور کلی محل زندگی انسان است. این مرحله نهایی از مدیریت مواد زاید جامد نیاز به رعایت یک سری از اصول دارد که عمدتاً شامل معیارهای محیط­زیستی، اجتماعی، اقتصادی و پذیرش عمومی می‌باشد. مجموعه‌ای از این معیارها به همراه زیرمعیارهای خود، باعث پیچیدگی در تصمیم‌گیری برای انتخاب محل دفن زباله می‌گردند (5). باید توجه داشت که روش‌های مختلف دفن، به عوامل و شاخص‌های زیادی بستگی دارد. اما بدون استفاده از یک سیستم توانمند به عنوان ابزاری مطمئن که توانایی استفاده از لایه‌های اطلاعاتی متعدد و تجزیه و تحلیل آن‌ها را داشته باشد، امکان حل این معضل امکان‌پذیر نخواهد بود (6). از جمله رویکردهایی که امروزه مورد توجه قرار گرفته است، استفاده از مدل تصمیم­گیری در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) است که در میان مدل­های تصمیم­گیری، مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بیش از دیگر مدل­ها مورد استفاده قرار گرفته است.

مطالعات متعددی با هدف مکان­یابی دفن مواد زاید جامد شهری به کمک روش­های مختلف علمی صورت گرفته است. از جمله می­توان به پژوهش­های Hendrix و همکاران (7) در ایالت ورمونت آمریکا، Shrivastava  و  Nathawat(8) در اطراف شهر رانسی، Yesilnacar  و Cetin (9) در جنوب شرقی آناتولی،  Chang(10) در منطقه هارلینگتن در جنوب تگزاس، Yahaya و همکاران (11) در شهر ایبادان نیجریه،  Beskeseو همکاران (12) در استانبول و  Rathoreو همکاران (13) در لاهور پاکستان اشاره کرد. در ایران نیز انتخاب مکان بهینه برای دفن مواد زاید شهری، مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است. در این زمینه می­توان به پژوهش­های پناهنده و همکاران در سمنان (14)، پوراحمد و همکاران در شهر شوشتر(15)، رامشت و همکاران برای شهرستان کوهدشت (16)، امان­پور و همکاران در شهر کرمانشاه (17)، بزرگمهر و همکاران در شهر تنکابن (18)، صفائی­پور و همکاران در شهرکرد (3)، رضویان و همکاران در شهر اردبیل (19) اشاره کرد.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با استفاده از مجموعه پارامترهای محیط­زیستی، انسانی، هیدرولوژیکی، زمین­شناسی و خاک­شناسی شهر هیدج از طریق سامانه اطلاعات جغرافیایی و
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مکان مناسب جهت دفن پسماند جامد شهری شناسایی و مورد ارزیابی محیط­زیستی قرار گیرد. همچنین در این تحقیق تلاش شده است تا مقدار کل (حجم، وزن و چگالی) پسماندهای شهر هیدج به دو صورت روزانه و سالانه تعیین و آینده‌نگری حجم پسماند شهر با توجه به نرخ رشد جمعیت انجام گیرد.

روش بررسی

منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه، شهر هیدج واقع در شهرستان ابهر در استان زنجان می‌باشد. این شهر در ۷۵ کیلومتری جنوب شرق زنجان و در عرض جغرافیایی ۳۶ درجه و ۱۵ دقیقه شمالی و طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۷ دقیقه شرقی، در دشت وسیع زنجان- ابهر واقع شده است (شکل 1). شهر هیدج با تعداد جمعیت 14100 نفر رتبه دوم را از نظر جمعیت در شهرستان ابهر و رتبه پنجم را در استان زنجان به خود اختصاص داده است.

 

 

 

شکل 1- موقعیت شهر هیدج در استان زنجان و ایران

 

Figure 1- Location of Hidaj city in Zanjan Province and Iran


 

روش بررسی


به منظور انتخاب مکان بهینه جهت دفن پسماند در شهر هیدج، ابتدا معیارهای مؤثر تعیین شده و لایه­های مربوطه از سازمان­های مختلف گردآوری شد (جدول 1). دراین پژوهش به منظور استخراج مناطق دارای پتانسیل دفن زباله از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شد (20). مراحل انجام این روش در چند گام انجام می­پذیرد و شامل تعیین پارامترهای دخیل در شناسایی مکان مناسب، محاسبه وزن درونی و بین پارامترها (بر اساس جدول وزن­دهی ساعتی (14))، تشکیل ماتریس دودویی و تعیین ضریب اهمیت گزینه­ها است. در این روش معیارها دو به دو با یکدیگر مقایسه شدند و سپس از طریق استانداردسازی ردیف­های ماتریس، درجه اهمیت هر معیار نسبت به دیگری سنجیده و در نهایت ضریب سازگاری (CR: Consistency Ratio) محاسبه شد. شکل 2 الگوریتم مکان­یابی دفن پسماند را در شهر هیدج نشان می­دهد.


                 

شکل 2- الگوریتم مکان­یابی محل دفن پسماند

Figure 2- Site selection algorithm of waste landfilling

 

نتایج و بحث

 

در پژوهش حاضر از 15 لایه اطلاعاتی جهت انجام مکان­یابی محل دفن پسماند جامد شهری استفاده شده است. در مرحله اول ابتداتمامی فاکتورهای مؤثر در مکان­یابی با توجه به مقیاس 9 کمیتی ساعتی تنظیم شدند. وزن­دهی به ویژگی­های هر کدام از فاکتورها بر اساس جدول 1 و در محیط نرم­افزار ArcGIS 10.3 انجام پذیرفت. نمونه­هایی از نقشه­های وزن­دهی شده در شکل­های 3 تا 5 نمایش داده شده است. قبل از ورود به نرم­افزار ArcGIS 10.3 و عملیات روی­همگذاری جهت یافتن مکان­های مناسب برای دفن زباله لازم است بردار مجموع وزنی و بردار توافق محاسبه شود. جدول 2 مجموع وزن نهایی نرمال شده هر کدام از معیارها را بیان می­کند.

 

 

 

                                               

                                                جدول 1- طبقه­بندی و وزن­دهی به لایه­های اطلاعاتی

Table 1- Classification and weighting to the database

معیار

 

 

ارزش

واحدهای زمین‌شناسی

جنس

خاک

بافت

خاک

عمق

خاک

فاصله از رودخانه (متر)

فاصله از آب‌های زیرزمینی(متر)

فاصله

از مراکز صنعتی(متر)

فاصله از خطوط انتقال نیرو(متر)

9

Qt

خاک عمیق با بافت ریز بدون سنگریزه روی تجمعی از مواد آهکی

خیلی سنگین

180<

2000<

1000<

4000<

1000<

7

-

خاک نیمه‌عمیق تا عمیق با بافت سنگین روی تجمعی از مواد آهکی

-

180-120

2000-1500

1000-500

4000-3000

-


 

5

Ek

خاک نسبتاً عمیق تا عمیق آبرفتی با بافت متوسط تا ریز روی شن و سنگریزه

سنگین

120-60

1500-1000

-

3000-2000

-

3

R

خاک کم‌عمق

-

60-30

1000-500

500-300

2000-1000

-

1

 

Qal

 

خاک بسیار کم‌عمق و سنگلاخی روی سنگریزه و مواد آهکی و گچی لیتوسول

رگرسول و لیتوسول

 

30>

 

500>

 

300>

 

1000>

 

1000>

 

 

ادامه جدول 1- طبقه­بندی و وزن­دهی به لایه­های اطلاعاتی

Resuming table 1- Classification and weighting to the database

معیار

ارزش

شیب (درجه)

کاربری

اراضی

فاصله از شهر

وروستا(متر)

فاصله از

جاده(متر)

فاصله از زمین‌لغزش(متر)

فاصله از مناطق حفاظت­شده(متر)

جهت شیب

9

5-0

مراتع کم تراکم

3-2

200-80

9000<

1000<

جنوبی، جنوب شرقی، مسطح

7

10-5

مخلوط دیم و مرتع

4-3

400-200

9000-6000

1000-500

شرقی

5

-

زراعت دیم

5-4

600-400

6000-3000

500-200

جنوب غربی

3

15-10

زراعت آبی

10-5

1000-600

3000-500

200-150

غربی، شمال شرقی

1

15<

مخلوط زراعت آبی و باغ، بستر آبراهه، شهر و روستا، مناطق صنعتی معدنی تأسیسات

2> و 10<

80> و 1000<

500>

150>

شمالی، شمال غربی

 

     

شکل 3- رتبه­بندی واحدهای زمین­شناسی

Figure 3- Rating the geology unites

شکل 4- رتبه­بندی نوع کاربری اراضی

Figure 4- Rating the land use

شکل 5-رتبه­بندی فاصله از جاده

Figure 5- Rating the distance of road

جدول 2- وزن نهایی نرمال شده برای هر کدام از معیارهای مورد استفاده در مکان­یابی دفن زباله در شهر هیدج

Table 2- Normalized final weight for all of the used parameters in waste landfilling in Hiadj

لایه‌های اطلاعاتی

زمین‌شناسی

جنس خاک

بافت خاک

عمق خاک

فاصله از رودخانه

فاصله از آب‌های

زیرزمینی

شیب

کاربری اراضی

فاصله از شهر

و  روستا

فاصله از جاده

فاصله از زمین ‌لغزش

فاصله از منطقه

حفاظت شده

فاصله از مراکز

صنعتی

فاصله از خطوط

انتقال نیرو

جهت شیب

ارزش

19

16

13

11

9

7

6

4

4

3

2

2

2

1

1

 

 

 

شکل 6-نقشه مکان­های بهینه برای دفن پسماند در شهر هیدج

Figure 6- Optimum site for waste landfilling in Hiadj

 

 

بر اساس شکل 6 پهنه­هایی با درجات تناسب متفاوت تعیین گردید. با توجه به این شکل منطقه‌ی کاملاً مناسب دارای مساحتی برابر با 169658 متر مربع، منطقه‌ی مناسب برابر 50547064 متر مربع، منطقه‌ی نسبتاً مناسب برابر 42331237 متر مربع، منطقه‌ی نسبتاً نامناسب برابر 9654906 متر مربع و منطقه‌ی نامناسب برابر 393059 متر مربع می‌باشند. با توجه به نتایج مدل AHP و با بررسی مجدد وضعیت هر کدام از پارامترها، منطقه‌ی کاملاً مناسب برای احداث لندفیل، در شرق شهر هیدج تشخیص داده شد که در فاصله‌ی 3 کیلومتری شهر هیدج و 200 متری آزادراه تاکستان- زنجان قرار دارد. یکی از مهم­ترین نکاتی که در انتخاب مکان بهینه جهت دفن پسماند باید به آن توجه شود، تعیین حداقل مساحت مورد نیاز جهت دفن می­باشد. برای محاسبه مساحت زمین مورد نیاز برای دفن توجه به عواملی نظیر متوسط نرخ رشد جمعیت، چگالی زباله، تولید سالانه پسماند (جرم و حجم پسماند)، متوسط سرانه تولیدی هر فرد، ارتفاع و شکل محل دفن حایز اهمیت است که در ادامه به آن­ها پرداخته شده است. برای محاسبه متوسط نرخ رشد جمعیت، از اطلاعات جمعیتی شهر هیدج در سال‌های 1355، 1365، 1375، 1385 و 1393 واقع در وبگاه مرکز آمار ایران استفاده شد. بدین منظور اطلاعات جمعیتی در فرمول زیر جای‌گذاری شدند و پس از انجام محاسبات، متوسط نرخ رشد جمعیت از طریق فرمول زیر  به دست آمد.

 (1)                                              

در این فرمول Pt: میزان جمعیت سال مقصد t، P0: جمعیت سال مبدأ محاسبه، r: نرخ رشد جمعیت به درصد، t: دوره یا تعداد سال‌هایی که بیان­گر اختلاف Pt و P0 می‌باشد. بر اساس نرخ رشد، جمعیت شهر هیدج بعد از 20 سال در سال 1413، برابر 22219 نفر خواهد بود.

با وزن کامیون جمع‌آوری زباله در حالت پر و خالی و همچنین اندازه­گیری ابعاد مخزن کامیون، چگالی زباله‌ محاسبه گردید.

(2)                                   

برای اندازه‌گیری وزن پسماندها، کامیون جمع‌آوری زباله در دو نوبت وزن شد. وزن خالص زباله در تاریخ 19/08/1392 معادل 9540 کیلوگرم و در تاریخ 28/11/92 معادل 7460 اندازه­گیری شد. میانگین وزن خالص زباله برابر 8500 کیلوگرم در روز محاسبه شد. بنابراین حجم پسماند در وزن میانگین برابر 15 متر مکعب در روز می‌باشد. بر این اساس وزن پسماند در یک سال برابر (365×8500) 3102500 کیلوگرم و حجم آن برابر (365×15) year/3m 5475 می‌باشد. با فرض ثابت بودن رشد جمعیت در 20 سال آینده و هم‌چنین این­که نرخ رشد پسماند برابر با نرخ رشد جمعیت (3/2 درصد) باشد، حجم کل زباله در 20 سال آینده به دست خواهد آمد: بر این اساس حجم زباله در سال 1393 برابر 5602 متر مکعب در سال و وزن آن در این سال برابر 3173857 کیلوگرم است و در نتیجه مجموع وزن زباله تا بعد از 20 سال (1413) برابر 81063864 کیلوگرم خواهد بود. حجم زباله از سال 1393 تا بعد از 20 سال (1413)، باتوجه به نرخ رشد و وزن 20 سال برای زباله و تقسیم نمودن آن بر چگالی، محاسبه گردید که برابر 142970 متر مکعب در 20 سال آتی خواهد بود. یکی دیگر از فاکتورهای مؤثر در محاسبه مساحت زمین مورد نیاز برای دفن، متوسط سرانه تولیدی زباله هر فرد است. در سال 1392 به طور میانگین میزان تولید زباله شهر در روز برابر 8500 کیلوگرم است و جمعیت هیدج در این سال برابر 13600 نفر می‌باشد. بنابراین متوسط سرانه تولید زباله برای یک نفر برابر 625 گرم در روز می‌باشد:

(3)                                

عامل نهایی برای محاسبه مساحت زمین مورد نیاز برای دفن، ارتفاع و شکل محل دفن زباله است.با فرض شکل سه‌بعدی برای محل دفن که از دو هرم ناقص به‌طور معکوس به‌هم چسبیده در قاعده مربع شکل تشکیل شده است و دارای ضلع B در سطح زمین، ارتفاع بالای سطح زمین Ha و ارتفاع زیر سطح زمین Hb () است، با دانستن حجم کل مورد نیاز در 20 سال طراحی، می‌توان از رابطه زیر ضلع B و سپس مساحت مورد نیاز در سطح زمین (B2) را محاسبه نمود (6):

(4)       

براساس رابطه فوق و این واقعیت که 20-25 درصد از ظرفیت محل دفن به خاک پوششی اختصاص خواهد داشت، حجم مورد نیاز محل دفن