ارزیابی وضعیت پارک‌ها و فضای سبز شهری با استفاده از مدل الکتره (مطالعه موردی:شهر اردکان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرگروه محیط زیست- عضو هیات علمی دانشگاه اردکان

2 محیط زیست،دانشکده کشاورزی ،منابع طبیعی و کویرشناسی،دانشگاه اردکان،اردکان،ایران

10.22034/jest.2020.31760.3996

چکیده

زمینه و هدف: افزایش آلودگی‌های ناشی از رشد جمعیتی و بروز انواع فشار‌های روحی و روانی ناشی از آن، فضای سبز را به‌عنوان نیاز زیست‌محیطی، جسمی و روحی مطرح کرده است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت پارک‌ها و فضای سبز شهری در شهر اردکان با استفاده از مدل الکتره انجام شده‌است.
روش بررسی: این مطالعه بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی‌های میدانی و با استفاده ازمدل الکتره صورت گرفت.در این روش شاخص‌های کمی و کیفی مورد استفاده و با مقایسات زوجی میان گزینه‌ها رتبه بندی شدند و با پیاده‌‌سازی روش الکتره به‌صورت گام به گام و استفاده از فاکتور‌های مساحت، فضای سبز و زیبایی،فاصله تا مرکزشهر،امنیت،کیفیت امکانات و تاسیسات و کیفیت وسایل و تجهیزات به رتبه‌بندی 5 پارک و فضای سبز شهری اردکان پرداخته شد وعملکرد شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده نشان داد از بین پارک‌های مورد بررسی، پارک فرهنگیان واقع در خیابان صدرآباد- شهرک ولیعصر، درمقایسه با چهار پارک دیگر، توانسته است عملکرد بهتری را از خود نشان و شاخص‌های مورد بحث را به خود اختصاص دهد. این پارک،19000 مترمربع مساحت دارد و مجهز به ایستگاه سلامتی و تفریحی است و فاصله آن تا مرکز شهر(میدان 15 خرداد)، 6/3کیلومتر است.
بحث و نتیجه‌گیری: ارزیابی پارک‌ها و فضای سبز شهری شهر اردکان نشان می دهد در برنامه‌های توسعه فضایی توجه به فضای سبز، برای دستیابی به توسعه متعادل و پایدار امری ضروری است از نتایج این بررسی می توان در برنامه ریزی‌های فضای شهری به طور گسترده استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات