پیاده‌سازی مدل آمایشی کاربری توریسم با استفاده از مدل‌ تلفیقی تصمیم-گیری ANP-DEMATEL و منطق فازی (مطالعه موردی: شهرستان ملایر)

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان

3 مربی گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

4 دانشیارگروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

10.22034/jest.2020.20052.2908

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: اکوتوریسم در واقع یک توریسم مسئولانه به محیط‌های طبیعی است که ضمن حفظ محیط زیست، سلامت جامعه محلی را نیز پایدار می‌سازد. از آنجا که انسان امروز در مواجهه و برخورد با طبیعت و محیط زیست شیوه معقولی را اتخاذ ننموده است لذا ارزیابی توان اکولوژیک، به عنوان استراتژی استفاده منطقی از سرزمین ضرورت پیدا می کند.
روش بررسی: در این پژوهش با در نظر گرفتن توان اکولوژیک منطقه جهت کاربری توریسم اقدام به پیاده‌سازی مدل آمایشی این کاربری و پهنه‌بندی مناطق مستعد گردشگری گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی است. بدین منظور از مدل تصمیم‌گیری چندمعیاره تعاملی ANP-DEMATEL جهت وزن‌دهی به معیارها و منطق فازی برای استاندارد‌ سازی معیارها استفاده شد. سپس با به کار‌گیری ترکیب خطی وزن دار (WLC) لایه‌ها با هم تلفیق شده و نقشه پراکندگی مناطق مستعد استخراج گردید. یافته ها: نتایج نشان داد 1/73 درصد از منطقه جهت توسعه اکوتوریسم مناسب است و تنها 4/ 11 درصد توان لازم را ندارد که در مناطق پر شیب منطقه قرار گرفته است .
بحث و نتیجه گیری: در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که تلفیق مدل‌های ترکیبی ANP-DEMATEL به همراه منطق فازی کارایی بالایی را در مکان‌یابی مناطق تفرجی دارد و راه حل موثری را جهت کمک به تصمیم‌گیری گروهی ارزیابان ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات