برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار اکوتوریسم با بهره گیری از مدل تلفیقی SWOT وANP (مطالعه موردی :پناهگاه حیات وحش دره انجیر و نی باز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرگروه محیط زیست- عضو هیات علمی دانشگاه اردکان

2 دانشجو

10.22034/jest.2020.26237.3520

چکیده

زمینه و هدف:پژوهش حاضر با هدف دستیابی به ارزیابی جامع توانمندی ها و امکان‌سنجی توسعه اکوتوریسم پایدار در پناهگاه حیات وحش دره انجیر ونی باز بااستفاده از مدل هیبریدی سوات وتحلیل شبکه‌ای انجام شده است.
روش پژوهش:این بررسی درقالب پرسشنامه‌هایی که جامعه‌ی آماری آن بالغ بر30 نفر از کارشناسان وافراد بومی منطقه بودبا روش نمونه‌برداری گلوله برفی تکمیل شدودر نهایت با استفاده از ماتریس سوات ضمن بررسی نقاط قوت وضعف و فرصت و تهدید در بخش اکوتوریسم پایدار راهبردها برای مقابله با این تهدیدها و بهره‌گیری از فرصت‌ها برای اکوتوریسم پایدار ارائه شد سپس با استفاده از مدل تحلیل شبکه به اولویت سنجی عوامل محیط درونی و بیرونی وتعیین ارزش‌های نهایی در قالب راهکارهای SO,WO,ST,WT پرداخته شد.
یافته ها: نتیجه نهایی از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در قالب استراتژی تهاجمی است تا بتوان از فرصتها و نقاط قوت به نحو احسن استفاده نمود همچنین نتایج حاصل نشان دادراهبردهای تنوع بخشی, بازنگری و تدافعی به ترتیب درمراحل بعدی قراردارند.
بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از راهبردها با بهره‌گیری از مدلANP نشان می‌دهد که در برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار اکوتوریسم منطقه راهبرد تهاجمی در اولویت قرار دارد و برای توسعه پایدار این منطقه باید از قابلیت های طبیعی، جذابیت‌ها و چشم اندازهای منطقه استفاده کرده و با تبلیغات بیشتر منطقه و ایجاد پروژه های بین المللی مثل پروژه یوزپلنگ اکوتوریسم منطقه را حفظ و توسعه دهیم از نتایج این مطالعه می توان در اجرای اقدامات حفاظتی ومدیریتی جهت کاربرد هر چه بیشتر صنعت اکوتوریسم در زیستگاههای استان یزد استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات