تعیین پتانسیل ها و تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری با استفاده از رویکرد تلفیقی تحلیل SWOT و AHP (منطقه مورد مطالعه: منطقه حفاظت شده اشترانکوه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرگروه محیط زیست- عضو هیات علمی دانشگاه اردکان

2 دانشجو

3 عضو هیات علمی دانشگاه اردکان

10.22034/jest.2020.25382.3430

چکیده

زمینه و هدف: منطقه حفاظت‌شده می‌تواند زمینه‌های وسیع و گسترده‌ای را جهت توسعه صنعت گردش‌گری در اختیار دستگاه‌های برنامه‌ریزی، اجرایی و مردم محلی قرار دهد. در این پژوهش به شناسایی پتانسیل‌های گردش‌گری منطقه حفاظت شده اشترانکوه و ارایه راهکارهای مناسب جهت توسعه گردش‌گری پرداخته شده است.
روش بررسی: با استفاده از مدل SWOT، پس از بازدیدهای میدانی، مصاحبه با کارشناسان و جوامع محلی، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند و در قالب پرسش‌نامه بین کارشناسان، محیط‌بانان و گردش‌گران توزیع شدند سپس وزن‌دهی و اولویت‌بندی معیارها و زیر معیارها توسط ماتریس AHP به منظور ارایه راهبردها در جهت توسعه گردش‌گری انجام شد.
یافته‌ها: نقاط قوت با امتیاز وزنی 313/0، نقاط ضعف با امتیاز وزنی 376/0، فرصت‌ها با امتیاز وزنی 148/0، تهدیدها با امتیاز وزنی 163/0، ارزیابی گردید. برای تعیین استراتژی‌ها، راهبرد تدافعی با امتیاز وزنی 539/0 دارای بیش‌ترین امتیاز و راهبرد بازنگری، راهبرد تنوع و راهبرد تهاجمی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
بحث و نتیجه‌گیری: وضعیت کنونی گردش‌گری منطقه حفاظت شده اشترانکوه با قابلیت‌ها و استعدادهای بالقوه‌ی آن تناسبی ندارد و برای حفاظت واقعی از این منطقه ضروری است گردش‌گری پایدار به صورت برنامه‌ریزی شده صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات