استفاده از نانوگاما آلومینا به عنوان جاذب به منظور حذف نیکل و کبالت از پساب صنایع معدنی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 Department of Chemistry, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 دانشجوی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات

3 عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات

10.22034/jest.2020.30090.3863

چکیده

زمینه و هدف: توسعه شهرنشینی و صنایع، منجر به افزایش میزان فاضلاب و پساب تولیدی گردیده است. دفع ناقص و غیر اصولی این فاضلاب‌ها باعث ورود مقادیر زیادی فلزات سنگین به محیط زیست شده که حذف آنها از آب و پساب به عنوان آلودگی‌هایی که از نظر زیستی تجزیه ناپذیرند، برای حفظ محیط زیست و سلامت عمومی بسیار مهم است.
روش بررسی: در این مطالعه به سنتز و بررسی ساختاری گاما نانو آلومینا سنتز شده بعنوان یک جاذب با کارایی بالا در حذف فلزات سنگین نیکل و کبالت پرداخته شده و با استفاده از طراحی آزمایش با نرم افزار DX7 اثر شرایط متفاوتی از قبیل میزان غلظت اولیه فلز سنگین، مقدار نانو جاذب و تغییرات pH بررسی گردید.
یافته‌ها: نتایج آنالیز XRD، FTIR، SEM و EDX ساختار گاما نانو آلومینا را تائید نموده و حذف مقدار نیکل و کبالت با روش اسپکتروفتومتری UV-Vis اندازه‌گیری شده است. نانو گاما آلومینا بعنوان یک جاذب قدرتمند قادر به جذب بالای نیکل و کبالت در محیط‌های آبی با pH قلیایی بوده بطوریکه در نمونه‌های آزمون، 66/98% نیکل و 1/95% کبالت و در نمونه‌های حقیقی نیز 100% آنها حذف گردیده است.
نتیجه‌گیری: با بررسی نتایج مشخص گردید که گاما نانو آلومینا سنتز شده می‌تواند به عنوان یک نانو جاذب مقرون به صرفه و کارا جهت حذف فلزات سنگین محسوب شود که این امر توسط ایزوترمهای جذب فرندلیچ و لانگمویر مورد بررسی و تائید قرار گرفت و مشخص گردید که فرایند جذب این عناصر با جاذب نانوگاما آلومینا، از معادله جذب فرندلیچ و لانگمویر پیروی می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات