کارایی نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی در کاهش غلظت نیترات در آب با تأکید بر اثر اسیدیته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خاک ، آب ، پسماند

2 دانشجوی دکتری، دانشکده محیط زیست، برنامه ریزی و معماری، دانشگاه گریفیت، کوئینس لند، استرالیا

10.22034/jest.2020.27915.3687

چکیده

زمینه و هدف: غالب روشهای متداول تصفیه آب قادر به حذف مؤثر نیترات از آب نمی باشند. استفاده از نانو ذرات به عنوان یک فناوری نوین و کارآمد، پتانسیل مناسبی برای حذف طیف وسیعی از آلاینده‌های آب را فراهم می سازد. هدف اصلی این پژوهش استفاده از نانو ذرات آهن صفر سنتز شده جهت حذف نیترات از آب سینتتیک و بررسی تأثیر تغییر pH بر کارایی حذف نیترات توسط آن می باشد.
روش بررسی: نانو ذرات آهن صفر در آزمایشگاه سنتز شده و پس از تعیین اندازه آنها توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری جهت حذف نیترات از آب استفاده شد. مقادیر مصرفی نانو ذرات آهن صفر 2/0، 5/0 و 1 گرم در هر لیتر و زمان اختلاط 10، 20، 30 و 60 دقیقه در نظر گرفته شد و کارایی حذف نیترات توسط نانو ذرات آهن در pH های 4 (اسیدی)، 7 (خنثی) و 10 (قلیایی) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: تغییر دُز نانو ‌ذرات آهن صفر یک متغیر تأثیر گذار در میزان حذف نیترات از آب می باشد به ‌طوریکه با افزایش از 200 به 500 میلی گرم در لیتر راندمان حذف در کلیه ‌ pHها افزایش یافت. بیش از 40 درصد کاهش نیترات در 10 دقیقه اول واکنشها رخ داد. با افزایش pH کارایی نانو ذرات آهن صفر در حذف نیترات از آب کاهش یافت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به کارایی بالای نانو ذرات آهن صفر در حذف نیترات از آب حتی در غلظتهای پایین به نظر میرسد این تکنولوژی می تواند در سالهای آتی نقش قابل توجهی در حذف نیترات از منابع آب شرب در کشور ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات