بررسی تولید ورمی‌کمپوست توسط کرم خاکی ( Eisenia fetida) از پسماند میوه و تره‌بار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه منابع طبیعی ، دانشگاخ ازاد اسلامی واحد ابهر،ابهر، ایران

2 دانش اموخته دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر

10.22034/jest.2018.31578.3990

چکیده

زمینه و هدف: امروزه فرآیند تولید ورمی‌کمپوست بعنوان یکی از روش‌های بسیار مناسب از لحاظ اقتصادی، بهداشتی و سازگار با محیط‌زیست برای تثبیت مواد زاید آلی مطرح است. هدف از این پژوهش تولید ورمی‌کمپوست از پسماند میوه و تره‌بار توسط کرم خاکی Eisenia fetida است.
روش بررسی: به منظور بررسی کمیت تولید ورمی کمپوست توسط کرم ایزنیا فوئتیدا این پژوهش در میدان میوه تره بار آزادی تهران انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار سبزی و کاهو، صیفی جات، انواع میوه، کاغذ و مقوا و ترکیبی از تیمارها در سه تکرار در شرایط مشابه اجرا گردید.
یافته‌ها: وزن ورمی کمپوست تولید شده تحت تیمار میوه، ترکیب پسماند و صیفی جات تفاوت معنی‌داری با سایر تیمارها داشت. تعداد کرم بالغ افزایش معنی‌داری در استفاده از تیمار انواع میوه و ترکیب پسماند نشان داد ولی در خصوص افزایش تعداد کرم جوان تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. وزن کل کرم بالغ و جوان افزایش معنی‌داری تحت تیمارهای انواع میوه،ترکیب پسماند و صیفی-جات نشان داد. بیشترین افزایش طول بدن کرم بالغ و بیشترین میزان پسماند مصرف شده نیز در تیمار میوه مشاهده گردید. نتایج نشان داد که کیفیت ورمی‌کمپوست تیمارهای مورد بررسی در محدوده‌ی استاندارد قرار دارد و تنها از نظر سطح مواد آلی بیشتر از سطح مجاز است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می‌رسد که استفاده از پسماندهای میادین میوه و تره‌بار برای تولید کمپوست از کرم ایزنیا فوئتیدا ارزش سرمایه‌گذاری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات