تأثیر باکتری حل‌کننده فسفات انتروباکتر بر تغییر شکل‌های شیمیایی کادمیم و سرب در دو خاک با بافت متفاوت

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه آزاد سلامی واحد کرج

10.22034/jest.2020.26669.3633

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: یکی از روش‌های ارزیابی زیست‌فراهمی آلاینده‌های فلزی در خاک، آگاهی از توزیع شکل‌های شیمیایی این فلزات است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییر شکل‌های شیمیایی کادمیم و سرب تحت تأثیر باکتری حل‌کننده‌ی فسفات انجام پذیرفت.
روش بررسی: دو خاک با درصد رس متفاوت انتخاب و تیمار فسفر از منبع نمک KH2PO4 و سرب از منبع نمک نیتراته جهت تشکیل کانی‌های فسفره و آلوده‌سازی خاک‌ها اعمال گردید. بعد از 2 ماه، خاک‌ها با دو گونه‌ی انتروباکتر تلقیح و پس از گذشت 5، 25، 60 و 90 روز، شکل‌های شیمیایی کادمیم و سرب به روش متوالی و قابل استخراج با DTPA استخراج و اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد باکتری‌ حل‌کننده فسفر میزان کادمیم و سرب قابل استخراج با DTPA را کاهش داد. در خاک‌های تلقیح‌یافته با باکتری، کادمیم محلول و تبادلی به طور معنی‌دار کاهش و جزء همراه با موادآلی و اکسیدهای آهن و منگنز افزایش یافت، همچنین سرب محلول و تبادلی و کربناتی افزایش و سرب همراه با اکسید آهن و منگنز و مواد آلی کاهش یافت. بیش‌ترین غلظت‌ کادمیم و سرب، به ترتیب به جزء کربناتی و اکسیدهای آهن و منگنز و کمترین غلظت به جزء محلول و تبادلی اختصاص داشت.
بحث و نتیجه‌گیری: شکل‌های شیمیایی کادمیم و سرب تحت تأثیر باکتری حل‌کننده فسفر قرار گرفت اما رفتار کادمیم و سرب در این مورد متفاوت و عکس هم بود. می توان نتیجه گرفت تغییر شکل فلزات توسط باکتریها به نوع فلز و خصوصیات خاک بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات