بررسی تاثیر فاصله و عرض کاشت گونه های درختی فضای سبز شهر آباده در کنترل آلودگی صوتی

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

گروه محیط زیست، واحد آباده، دانشگاه آزاد اسلامی، آباده، ایران

10.22034/jest.2019.41413.4526

چکیده

زمینه و هدف: فضای سبز در کاهش آلودگی صوتی موثر است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر گونه های درختی موجود در فضای سبز شهر آباده و نیز تاثیر ردیف های درختکاری شده و عرض کاشت در کاهش شدت صوت بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه 4 ایستگاه در 2 منطقه در شهر آباده شامل بلوار شهید چمران و کنار گذر شمالی انتخاب و نمونه برداری در اسفند ماه 1396 در دو نوبت صبح و عصر با استفاده از دستگاه صداسنج Cirrus مدل CR:303انجام شد و از هر ایستگاه 25 داده و در مجموع 400 داده ثبت گردید.
یافته ها: نتایج مقایسه میانگین تراز شدت صوت اندازه گیری شده در دو منطقه مورد مطالعه در دو نوبت صبح وعصر با استاندارد ملی ایران نشان می دهد میانگین تراز شدت صوت در هر دو منطقه از حد استاندارد بالاتر است بنابراین با وجود فضای سبز، آلودگی صوتی در هر دو منطقه وجود دارد. نتایج مطالعه ترازهای شدت صوت در بلوار شهید چمران و کنار گذر شمالی در دو نوبت صبح وعصر نشان می دهد بین فاصله از منبع تولید صدا (فاصله از خیابان) و تعداد ردیف درخت کاشته شده و میانگین تراز شدت صوت هبستگی منفی وجود دارد و این بدین معناست که هر چه فاصله از خیابان و تعداد ردیف های درخت کاشته شده بیشتر باشد میزان کاهش صدا بیشتر خواهد بود.
بحث و نتیجه گیری: بیشترین کاهش صدا در بلوار شهید چمران مربوط به فاصله 54 متری از لبه خیابان با 14ردیف کاشت با میانگین تراز شدت صوت به ترتیب برای صبح و عصر 04/65 و 96/60 دسی بل و در کنار گذر شمالی مربوط به فاصله 85 متری از لبه خیابان با 10 ردیف کاشت و وجود یک تپه با میانگین تراز شدت صوت به ترتیب برای صبح و عصر 04/65 و 08/64 دسی بل بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات