ارزیابی کیفیت آب زیر رمینی با استفاده از شبیهAqQA و تعیین مناسب ترین روش پهنه بندی (مطالعه موردی دشت رفسنجان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ریس دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد کرمان

2 گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

10.22034/jest.2020.48944.4916

چکیده

ورود فاضلاب ، رواناب های شهری ، فعالیت های معدن ، ترکیبات شیمیایی تولید شده توسط کارخانجات و استفاده بی رویه از سموم کشاورزی ، رفته رفته موجب آلودگی روز افزون آب زیر زمینی گردیده است . از این رو محققین به دنبال راهکارهای مناسب جهت بررسی کیفیت آب زیرزمینی هستند. در این مطالعه ، به منظور بررسی کیفیت آب دشت رفسنجان ، داده های کیفیت آب ، که توسط شرکت آب منطقه ای استان کرمان از 33 حلقه چاه منطقه بین سالهای 1381 تا 1395 جمع آوری شده بودند ، توسط نرم افزار AqQA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . با اسنفاده از نمودارهای پاپیر، شولر، ویلکوکس، دررو و استیف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. سپس بوسیله سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مناسب ترین روش درون یابی جهت پهنه بندی کیفیت آب از میان روش های وزن دهی عکس فاصله (ADW) با توانهای 1 ، 2 ، 3 ، تابع شعاعی (RBF) تخمین گر عام (GPI) تخمین گر موضعی(LPI) و روش کیریجینگ انتخاب گردیدند. سپس بوسیله سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) مناسب ترین روش درون یابی جهت پهنه بندی کیفیت آب از میان روش های وزن دهی عکس فاصله (ADW) با توانهای 1 ، 2 ، 3 ، تابع شعاعی (RBF) تخمین گر عام (GPI) تخمین گر موضعی(LPI) و روش کیریجینگ انتخاب گردیدند. برای درک بهتر از روش پهنه بندی مکانی بااستفاده از دو روش زمین آمار کریجینگ (K) و تخمین گر موضعی(LPI) با استفاده از نرم افزارGIS برای هریک از فر اسنج های مذکور

کلیدواژه‌ها

موضوعات