اثر تغییر اقلیم بر متغییرهای کمی و کیفی مخازن سد ( دما و غلظت TDS) با استفاده از مدل SWAT و مدل CE-QUAL-W2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 دانشیار گروه علوم ومهندسی آب ، واحد شهر قدس ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 گروه عمران - آب، دانشکده فنی و مهندسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22034/jest.2020.48725.4879

چکیده

زمینه و هدف: پدیده تغییر اقلیم یکی از مباحث مطرح در قلمرو علوم مرتبط با طبیعت و محیط زیست است. تغییرات در پارامترهای اقلیمی سبب شده است تا پاسخ های هیدرولوژیک حوضه های آبخیز تحت تاثیر قرار گرفته و این پدیده بر روی کمیت و کیفیت منابع آب سطحی همچون دریاچه ها، آبگیرها و مخازن سدها تاثیر گذارد. روش بررسی : در این تحقیق ابتدا بر اساس مدل های گردش عمومی جو و با بکارگیری مدل ریزمقیاس نمایی SDSM و بر پایه 3 سناریو Rcp2.6,4.5,8.5 پارامترهای دما و بارش برای بازه سالهای 2020 تا 2060 پیش بینی شد.جهت ارزیابی پارامترهای کمی و کیفی و بررسی هیدرولوژیکی حوزه از داده های سد لار و تحت مدل SWAT استفاده شد. یافته ها : نتایج بدست آمده از واسنجی و صحت سنجی مدل SWAT بر اساس ضریب تعیین نشان از همگرایی بالایی دارد، خروجی های مدل SWAT به عنوان ورودی وارد مدل CE-QUAL-W2 شد تا ارزیابی بر اساس 3 سناریو تغییر اقلیم مذکور بر روی کیفیت آب مخزن سد لار انجام شود. در مدل CE-QUAL-W2 واسنجی سطح آب و واسنجی دمای آب مخزن سد صورت گرفته و توانایی مدل در پیش بینی پارامترهای کیفی آب مخزن سد لار ارزیابی شد. بحث و نتیجه گیری : نتایج نشان می دهدکه دمای لایه های مختلف مخزن سد لار در سال 2060 میلادی بر اساس هر 3 سناریو انتشار دستخوش افزایشی بین (3 تا 5) درجه سانتی گراد خواهد شد، همچنین مقادیر تغییرات غلظت TDS بر اساس هر 3 سناریو افزایش می یابد. نتایج پیش بینی صورت گرفته بر اساس سناریو Rcp8.5 دارای نرخ تغییرات بیشتری نسبت به دو سناریو دیگر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات