مطالعه ای بر عملکرد دیوار سبز در جهت کاهش اتلاف حرارتی: آزمون تجربی در اقلیم معتدل و مرطوب رشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 رئیس مجتمع فنی، گروه معماری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

10.22034/jest.2020.48430.4866

چکیده

زمینه و هدف: بهینه سازی مصرف و جلوگیری از هدررفت انرژی، یکی از پارامترهای مهم در طراحی ساختمان های سبز و غیرفعال به شمار می رود. تحقیقات اخیر توجه به مباحث مربوط به بهینه سازی انرژی و کاهش اتلاف حرارتی را نشان می دهد. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی عملکرد حرارتی دیوار سبز و بهینه سازی مصرف انرژی بوده که در اقلیم معتدل و مرطوب رشت انجام داده شده است.
روش بررسی: این مقاله به صورت آزمون تجربی برروی یک ساختمان دارای پوشش سبز انجام شده است. در این راستا، اطلاعات دما و رطوبت در محیط داخلی و خارجی ساختمان مسکونی با استفاده از دستگاه دیتالاگر98583 MIC به صورت سه ساعته ثبت و در فصل زمستان و تابستان انجام داده شده است. همینطور برای دریافت اطلاعات شرایط جوی خارج ساختمان نیز از دستگاه دیتالاگر دما و رطوب Hobo U30 USB بهره گیری شد.
یافته ها: نتایج حاصل شده از آزمون تجربی نشان داد که در فصل زمستان میزان انتقال حرارت در دیوار معولی حدود 108 و برای دیوار سبز حدود 95 وات در متر مربع و در فصل تابستان میزان انتقال حرارت در دیوار معولی حدود 26 و برای دیوار سبز حدود 19 وات در متر مربع بوده است. بر اساس یافته ها مشاهده شد که دیوار سبز توانست در حدود 12 درصد در فصل زمستان و حدود 27 درصد در فصل تابستان انتقال حرارت بین دیوارهای داخلی و خارجی را کاهش دهد.
بحث و نتیجه گیری: دیوار سبز در آب و هوای معتدل هم در زمستان و هم در تابستان می تواند رفتار حرارتی مناسبی را داشته باشد. در نهایت نیز مشخص شد که دیوار سبز در فصل تابستان می تواند حدود 55 درصد عملکرد بهتری را در کاهش تلفات حرارتی در نسبت با فصل زمستان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات