بررسی موفقیت ظهور بچه لاک پشت دریایی منقار عقابی در روش حفاظت بیرونی در ساحل جزیره قشم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران* (مسوول مکاتبات)

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

10.22034/jest.2020.21551.3070

چکیده

زمینه و هدف: لاک‌پشت‌های دریایی از گونه‌های در خطر تهدید جهانی وابسته به گستره‌های اقیانوسی محسوب می‌شوند. مرگ و میر لاک پشت های دریایی در دوران جنینی به دلیل تهدیدات طبیعی و انسانی بسیار بالا است وعوامل تهدید‌کننده‌ی متعددی، بقای این خزندگان و نسل‌آوری آن ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا برای حمایت از زیستگاه و بقای آن ها شناسایی و مدیریت این عوامل گریزناپذیر است.
روش بررسی: یک ابزار مدیریتی برای افزایش موفقیت ظهور این گونه های در معرض خطر، انتقال تخم ها بلافاصله پس از تخم‌گذاری‌لاک پشت ماده به مکانی امن است.
یافته‌ها: در این پژوهش موفقیت ظهور لاک‌پشت دریایی منقارعقابی در سواحل آشیانه‌گذاری جزیره‌ قشم مورد مطالعه قرار گرفت. میزان موفقیت ظهور بچه لاک پشت ها از مجموع 102 آشیانه انتقال یافته از  ساحل شیب‌دراز و شیب‌پویی 92/59 درصد بدست آمد. نتایج آزمون T نیز نشان داد که بین موفقیت ظهور بچه‌ لاک‌پشت های انتقال یافته از ساحل شیب‌دراز و شیب پویی اختلاف معنی‌دار وجود ندارد.
بحث و نتیجه‌گیری: براساس نتایج این پژوهش بهترین راه برای حفاظت این گونه در محل مورد مطالعه، افزایش موفقیت ظهور بچه لاک پشت ها و حفاظت از لانه ها با انتقال دادن آن ها به محل امن است.

کلیدواژه‌ها


 

 

 

 

 

علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیست و یکم، شماره هشت، آبان ماه 98

                                        

 

مقایسه موفقیت ظهور بچه لاک پشت دریایی منقار عقابی در روش حفاظت دگرجا در دو منطقه سواحل جزیره قشم

 

 

مریم مهتابی [1]*  

Mahtabi.maryam@gmail.com

سهراب اشرفی[2]   

افشین دانه‌کار[3]      

تاریخ دریافت:29/7/95

تاریخ پذیرش:7/3/96

 

چکیده

زمینه و هدف: لاک‌پشت‌های دریایی از گونه‌های در خطر تهدید جهانی وابسته به گستره‌های اقیانوسی محسوب می‌شوند. مرگ و میر لاک پشت های دریایی در دوران جنینی به دلیل تهدیدات طبیعی و انسانی بسیار بالا است وعوامل تهدید‌کننده‌ی متعددی، بقای این خزندگان و نسل‌آوری آن ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا برای حمایت از زیستگاه و بقای آن ها شناسایی و مدیریت این عوامل گریزناپذیر است.

روش بررسی: یک ابزار مدیریتی برای افزایش موفقیت ظهور این گونه های در معرض خطر، انتقال تخم ها بلافاصله پس از تخم‌گذاری‌لاک پشت ماده به مکانی امن است.

یافته‌ها: در این پژوهش موفقیت ظهور لاک‌پشت دریایی منقارعقابی در سواحل آشیانه‌گذاری جزیره‌ قشم مورد مطالعه قرار گرفت. میزان موفقیت ظهور بچه لاک پشت ها از مجموع 102 آشیانه انتقال یافته از  ساحل شیب‌دراز و شیب‌پویی 92/59 درصد بدست آمد. نتایج آزمون T نیز نشان داد که بین موفقیت ظهور بچه‌ لاک‌پشت های انتقال یافته از ساحل شیب‌دراز و شیب پویی اختلاف معنی‌دار وجود ندارد.

بحث و نتیجه‌گیری: براساس نتایج این پژوهش بهترین راه برای حفاظت این گونه در محل مورد مطالعه، افزایش موفقیت ظهور بچه لاک پشت ها و حفاظت از لانه ها با انتقال دادن آن ها به محل امن است.

 

واژه های کلیدی: موفقیت ظهور، لاک پشت های دریایی منقار عقابی، جزیره قشم

 

 

 

J. Env. Sci. Tech., Vol 21, No.8,October, 2019

 

 

 

 

 


Comparison of the Emergence Success of Baby Sea Turtle Eretmochelys imbricata in the Coast of Qeshm Island by Ex-situ Protection Methods

 

Maryam Mahtabi[4] *

Mahtabi.maryam@gmail.com

Sohrab Ashrafi[5]

 Afshin Danehkar [6]

 

 

Admission Date:May 28, 2017

 

Date Received: October 20, 2016

 

Abstract

Background and Objective: Sea turtles are considered of the globally threatened species in the world. Mortality range of sea turtles in utero is very high due to several natural and human threats, affecting survival and regeneration of these reptiles.

Method: Therefore, identification and control threats are vital to support habitat and survival rate. Eggs transfer to a safe place immediately after laying is a management tool for increasing the emergence success of these critically endangered species. In this study, emergence success of Eretmochelys imbricata in the coasts of Qeshm Island was studied.

Findings: The emergence success rate was 59/92% out of 102 transferred nests (from Shib-deraz and shib- poiee beach). Results showed that no significant differences between Shib-deraz and shib- poiee beach, considering the emergence success of the transferred eggs.

Discussionand Conclusion: According to the results, we believe that best way to protect hawks-bill turtles in this area is transferring eggs and protecting nests in a safe place to raise emerging success.

 

Key words: Emergence success, Eretmochelys imbricata, Qeshm Island.

 

 

 

مقدمه


لاک‌پشت‌های دریایی از دوره‌ی کرتاسه در کره‌ی زمین ساکن شده‌اند (1). این خزندگان آبزی در مجموع به چهار خانواده تعلق دارند که انواع زنده آن شامل 8 گونه متعلق به 2 خانواده Dermochelidae و Chelonidae است (2). لاک‌پشت‌های دریایی سرخ[7](Caretta caretta)، زیتونی[8](Lepidochelys oliviacea)، سبز[9](Chelonia mydas)، سیاه[10](Chelonia agassizii)وگرد[11](Lepidochelys kempii) از گونه‌های در معرض خطر و گونه‌های منقار عقابی[12](Eretomochelys imbricata) و پشت‌چرمی[13]((Dermochelys coriace از گونه‌های بحرانی[14] محسوب می شوند (3) و در مورد لاک‌پشت پشت پهن[15](Natator depressus) نیز اطلاعات کافی برای قضاوت در مورد وضعیت حفاظتی آن وجود ندارد (4). بقأ نسل لاک‌پشت‌های دریایی وابسته به شرایط زیستگاهی، مکآن های تخم‌گذاری، منابع تغذیه، تهدیدات طبیعی و انسانی است. امروزه لاک‌پشت‌های دریایی به دلایل زیادی از جمله به دلیل بهره‌برداری بیش از حد و استفاده شکارچیان از گوشت، لاک و تخم آن ها، پایین بودن نرخ زنده‌مانی نوزادان (با در نظرگیری حدود 2 درصد احتمال بقا) و برچیده‌ شدن مناطق تخم‌گذاریشان به دلیل احداث شهرک‌های ساحلی و گردشگاه‌های ساحلی، وجود چراغ‌ها و نورهای مزاحم، توسعه‌ی راه‌ها و بندرگاه‌ها، برداشت شن و ماسه، دفع زباله در کرانه، تخلیه‌ی فاضلاب و تردد بیش از حد در این مناطق در معرض تهدیدات فزاینده قرار دارند (5). لاک پشت منقار عقابی یکی از پنج گونه لاک پشت دریایی است که به خلیج فارس تردد دارد.  لاک پشت منقار عقابی گونه غالب سواحل شمالی خلیج فارس نیز به شمار می رود که در کرانه های ماسه ای کم شیب آن تخم گذاری می کند (4). این گونه گستره‌ی پراکنش وسیعی در سراسر جهان دارد. آن ها عمدتا در مجاورت صخره‌ های دریایی مناطق گرمسیری اقیانوس های هند، آرام و اقیانوس اطلس یافت می‌شوند. در بین  تمام گونه ‌های لاک پشت های دریایی، این گونه به آب های مناطق استوایی وابسته است (6).

در بسیاری از سواحل آشیانه‌گذاری لاک پشت های دریایی عوامل انسانی و طبیعی مانند شکار غیر قانونی، جاری شدن سیل و یا فرسایش ساحل باعث مرگ و میر شدید جنین لاک پشت های دریایی می‌شود (7). به دلیل این تهدیدات طبیعی و انسانی و همچنین پایین بودن نرخ زنده‌مانی نوزادان (با در نظرگیری احتمال بقا یک در 1000 نوزاد (8) و در برخی منابع یک در 4000 نوزاد (9) و برچیده‌ شدن مناطق تخم‌گذاریشان به دلیل احداث شهرک ‌ها و گردشگاه ‌های ساحلی (مهتابی، ‌1389) انتقال تخم ها به مکان امن یک ابزار مدیریتی موثر در حفاظت از این جانوران در معرض خطر به شمار می‌رود (7). برای حفاظت از تخم های لاک پشت های دریایی دو روش حفاظتی طبیعی و مصنوعی وجود دارد که در صورت مناسب بودن شرایط محیطی از روش حفاظت درجا[16] استفاده می‌شود ولی هرچه تهدیدات محیطی و انسانی بیش‌تر شود روش حفاظت بیرونی[17] (خارج از محل) و مصنوعی کاربرد بهتری خواهد داشت. در روش حفاظت درجا لانه ها به هیچ وجه دستکاری نمی شوند و جهت مطالعات زیست سنجی نوزادان و شرایط لانه، آن ها را حصار کشی کرده و علامت گذاری می کنند (10). در روش حفاظت بیرونی تخم ها به نزدیک‌ترین محلی که دارای شرایط مشابه با محل تخم گذاری باشد انتقال می‌یابد (11). در روش حفاظت مصنوعی تخم ها در ایستگاه انکوباتور و با شرایط کنترل شده همانند شرایط لانه نگه‌داری شده تا تفریخ شوند. با این وجود باید اثرات سوء انتقال تخم به مکان دیگر را در موفقیت تفریخ[18] و موفقیت ظهور[19]  (12)، سازگاری لاک پشت های تازه متولد شده (13 و 14) و نسبت جنسی(15 و 16) نیز در نظر گرفت. در طول انتقال تخم ها برداشت تخم ها، حمل و نقل، حرکت های جنبشی و ارتعاشی ناشی از دستکاری های انسانی بر رشد و نمو جنین تاثیرات منفی می‌گذارد (17). این پژوهش برآن است که موفقیت ظهور بچه لاک پشت های منقار عقابی در روش حفاظت بیرونی در کرانه جنوبی جزیره قشم را بررسی کند. در کشور ایران تا کنون یک پژوهش بر روی موفقیت ظهور لاک پشت های دریایی منقار عقابی صورت گرفته است. زارع پژوهشی با عنوان انتخاب مکان آشیانه‌گذاری و موفقیت دسته‌تخم لاک پشت دریایی منقارعقابی در جزایر شیدور ایران به انجام رساند. او موفقیت ظهور بچه لاک پشت های عقابی را در فصل آشیانه‌گذاری 2006 در بخش های شمالی جزیره شیدور و در بررسی 24 آشیانه 7/78 درصد ودر بخش های شرقی جزیره‌ی شیدور و در بررسی 11 آشیانه 5/70 درصد محاسبه کرد (18). در دیگر کشورها پژوهش هایی بر روی موفقیت ظهور لاک پشت های دریایی در هر یک از روش های حفاظت تخم صورت گرفته است و برخی که با اهداف این مطالعه ارتباط نزدیک دارد مورد اشاره قرار می گیرد. ویتمر و داتن در سال 1985 با عنوان ناباروی، مرگ و میر جنینی و انتخاب مکان آشیانه گذاری در لاک پشت های دریایی پشت چرمی و سبز در سورینام موفقیت آشیانه‌گذاری لاک پشت های دریایی پشت چرمی را در روش حفاظت بیرونی و در آشیانه های انتقال یافته 8/67 درصد گزارش کردند (19). وایکِن و همکاران در سال 1988 پژوهشی با عنوان شکست ظهور در لانه های طبیعی و انتقال یافته لاک پشت های دریایی به انجام رساندند. آن ها به این نتیجه رسیدند که درصد موفقیت ظهور در لانه های انتقال یافته بالاتر از لانه های طبیعی است (7). هورکس و اسکات در سال 1991 پژوهشی با عنوان انتخاب مکان آشیانه‌گذاری و موفقیت آشیانه‌گذاری در لاک پشت دریایی منقارعقابی در سواحل باربادوس در غرب اقیانوس هند به انجام رساندند. آن ها در این پژوهش موفقیت ظهور بچه لاک پشت ها در 32 آشیانه ای که به طور تصادفی در بخش های غرب، شرق و جنوب ساحل انتخاب شده بود محاسبه کردند. میزان موفقیت ظهور در بخش­های غربی 1/79 درصد، شرق 9/70 و در جنوب این ساحل 9/73 و در مجموع سه ساحل 5/75 درصد گزارش کردند (20). ریچاردسون و همکاران در سال 1999 پژوهشی با عنوان اکولوژی جمعیت و مفاهیم جمعیت‌شناختی برگرفته از مطالعه‌ی 11 فصل آشیانه‌گذاری لاک پشت دریایی منقارعقابی در خلیج جامبی در لانگ آیلند در غرب اقیانوس هند به انجام رساندند. آن ها با بررسی 43 لانه در فصل آشیانه گذاری 1996موفقیت ظهور بچه لاک پشت های عقابی را 4/64 درصد و با مطالعه‌ی 55 لانه در فصل آشیانه گذاری 1992-1987 میزان موفقیت ظهور را 2/79 درصد گزارش کردند (21). الکساندر و همکاران در سال2002 در پژوهشی با عنوان نشان‌گذاری و تحقیقاتی پیرامون آشیانه‌گذاری لاک پشت دریایی پشت چرمی در جزایر ویرجین ایالات متحده آمریکا به انجام رساندند. آن ها در این پژوهش میزان موفقیت ظهور را در روش حفاظت بیرونی و در آشیانه های انتقال یافته 9/46 درصد محاسبه کردند (22). چاکون و ماشادو در پژوهشی بر روی لاک پشت دریایی پشت چرمی نرخ موفقیت ظهور این لاک پشت را در سواحل گاندوگا درطی   فصل آشیانه‌گذاری در سال 2003 در آشیانه های انتقال یافته 8/52 درصد گزارش کردند این عدد در فصل آشیانه‌گذاری در سال 2004 به 9/58 درصد افزایش پیدا کرده بود (23). تاکر و همکاران پژوهشی با عنوان پایش لاک پشت های دریایی، ارزیابی آشیانه ها و اقدامات حفاظتی در شهر ساراسوتا در فلوریدا به انجام رساندند. آن ها میزان موفقیت ظهور لاک پشت های دریایی در طی فصول آشیانه‌گذاری 2003، 2004 و 2005 در دو بخش لانه های قرار گرفته در محدوده حفاظت و لانه های خارج از محدوده حفاظتی محاسبه کردند. در فصل آشیانه‌گذاری 2004 در محدوده‌ی حفاظتی از مجموع 8 آشیانه‌ی انتقال یافته میزان موفقیت ظهور، 4/61 درصد و در فصل‌آشیانه‌گذاری 2003 از مجموع 6 آشیانه‌ی انتقال یافته میزان موفقیت ظهور 6/48 درصد محاسبه شد (24). فِرلر در سال 2005 پژوهشی با عنوان موفقیت ظهور لاک پشت دریایی پشت چرمی در آشیانه‌ های طبیعی و آنتقال یافته در سواحل گاندوکا درکشور‌کاستاریکا به انجام رساند. او در این پژوهش میزان موفقیت ظهور لاک پشت دریایی پشت چرمی را در آشیانه های انتقال یافته 4/45 درصد گزارش کرد (25). مکیلروی در سال 2009 پژوهشی با عنوان اثرات مکان های حصارکشی و انتقال آشیانه بر روی موفقیت تفریخ و ظهور لاک‌پشت های دریایی سرخ در جزیره‌ی ساپِلو در گرجستان به انجام رساند. در این پژوهش از مجموع 382 لانه مورد بررسی 213 لانه در شرایط حفاظت طبیعی و 169 لانه به محل دیگری انتقال یافتند. دامنه‌ی موفقیت ظهور در مجموع لانه ها 66-79 درصد به دست آمد. موفقیت ظهور در آشیانه های طبیعی و فاقد حصار 75 درصد و در آشیانه های انتقال یافته به محل های فاقد حصار 67 درصد به دست آمد و همچنین موفقیت ظهور در آشیانه های طبیعی و دارای حصار  69 درصد و در آشیانه های انتقال یافته به محل حصار 67 درصد بدست آمد (26). دیتمر و استاپلتون در سال 2012 پژوهشی با عنوان فاکتورهای موثر بر موفقیت تفریخ لاک پشت دریایی منقارعقابی در لانگ آیلند، آنتیگوا در غرب اقیانوس هند به انجام رساندند. آن ها با بررسی 90 تا 138 آشیانه (میانگین 109 آشیانه در هر فصل آشیانه‌گذاری) در طی فصول آشیانه‌گذاری 2004 تا 2008  میانگین موفقیت ظهور در طی مدت مورد مطالعه را 76 درصد گزارش کردند (27).


مواد و روش ها

محدوده‌ی مورد مطالعه

جزیره قشم با وسعت 1504 کیلومتر مربع در مختصات جغرافیایی 26 درجه و 59 دقیقه و 48 ثانیه تا 26 درجه و 39 دقیقه 37 ثانیه شمالی و 56 درجه و 12 دقیقه و 42 ثانیه تا 55 درجه و 15 دقیقه و 55 ثانیه شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. این جزیره در استان هرمزگان و در تماس با آب های خلیج فارس  قرار گرفته است. حداکثر طول شرقی- غربی جزیره 120 کیلومتر و حداکثر عرض آن حدود 35 کیلومتر می‌باشد. این مطالعه در امتداد 5/1 کیلومتر از ساحل شنی – ماسه‌ای منطقه شیب دراز در جنوب جزیره قشم به انجام رسید. این محدوده هر ساله پذیرای تعداد زیادی لاک‌پشت‌ دریایی منقارعقابی برای تخم‌گذاری است. این ساحل به اعتبار مکآن های تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی به سه بخش شیب دراز، شیب پویی و شیب چوزی قابل تفکیک می‌باشد. طول ساحل شیب پویی 100 متر، شیب چوزی 50 متر و بخش شیب دراز حدود 1350 متر می‌باشد. با تلاش دفتر مدیریت محیط زیست منطقه آزاد قشم این بخش از سواحل، به عرض 120 متر بالاتر از پهنه جزرومدی به عنوان منطقه حفاظت شده لاک‏پشت‌ها تحت مدیریت قرار گرفته است (28). شکل (1) محدوده مورد مطالعه را نشان می دهد.

 


 

شکل 1- محدوده‌ی مورد مطالعه

Figure 1. Study area map of Qeshm Island

روش بررسی


در روش حفاظت بیرونی تخم ها در زمان آشیانه‌گذاری لاک پشت ها به آرامی برداشته می‌شود و سپس به آرامی  و بدون این که تخم ها دچار هرگونه دگرگونی شوند به محل حصارکشیده انتقال می‌یابد و در آنجا آشیآن های همانند آشیانه‌ی لاک پشت های دریایی حفر می‌شود و تخم ها در آن قرار داده می‌‎شود و در آخر روی آن به آرامی پوشانده می‌شود (29). در این روش نزدیک ترین محل با شرایطی کاملاً مشابه با شرایط محل تخم گذاری می بایست انتخاب شود. با توجه به دست‌کاری تخم های برداشته شده به طور حتم ضریب ماندگاری تخم ها از شرایط کاملاً طبیعی کم تر می گردد و حتی می تواند سبب تغییر در نسبت جنسی جمعیت شود. لیکن با توجه به تهدیدهایی که در زیستگاه اصلی بر لانه ها وارد می شود روشی مناسب برای افزایش نرخ بقای لاک پشت ها محسوب می شود. در این‌روش تخم ها پس از لانه گزینی توسط مادر طی مدت زمان کوتاهی که معمولاً می بایست کمتر از دو ساعت باشد، به لانه های از پیش تعیین شده که دقیقاً همانند لانه اصلی است انتقال داده می شود (11). در سواحل جزیره‌ی قشم به دلیل وجود شکارچیانی هم چون سگ، روباه، خدنگ و خرچنگ شبح و همچنین خطر آب‌گرفتگی لانه ها تمام آشیانه ها به محل لانه های از پیش تعیین شده انتقال می‌یابند. موفقیت ظهور تخم ها به تعداد  بچه لاک‌پشت هایی که از آشیانه خارج می‌شوند می‌گویند (10) در تصویر 2 نمایی از محل حصار کشیده‌ی تخم های انتقال داده شده نمایش داده شده است. برای بررسی اختلاف معنی‌دار موفقیت ظهور بچه لاک پشت های عقابی که از ساحل شیب‌دراز و شیب پویی به محل حصار انتقال می‌یابند از آزمون t مستقل استفاده شد. قبلا از آن نرمال بودن داده ها مورد آزمون قرار گرفت. برای انجام آزمون های آماری از  نرم افزار Minitab استفاده شد.

 

 

 

شکل 2- نمایی از محل تخم های منتقل شده در ساحل شیب‌دراز جزیره قشم

Figure 2. Place eggs of eretmochelys imbricataare transferred on the beach Shib Deraz

 


نتایج


در این پژوهش 65 لانه در ساحل آشیانه‌گذاری شیب‌دراز و 37 لانه در ساحل آشیانه‌گذاری شیب پویی در طی فصل آشیانه‌‌گذاری 1394-1393 ثبت شد. میزان تخم های گذاشته توسط این تعداد لاک پشت 8437 تخم بود که از این میزان 5056 بچه لاک پشت از آشیانه خارج شدند و به سمت دریا حرکت کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که موفقیت ظهور بچه لاک پشت ها در سواحل جزیره‌ی قشم از مجموع 102 آشیانه‌ی انتقال‌یافته مورد بررسی 99/59 درصد به دست آمد.کمترین میزان موفقیت ظهور بچه لاک پشت ها از آشیانه های انتقال یافته در ساحل شیب‌دراز  32/16 درصد و بیش ترین میزان 97/82 درصد ثبت شد. همچنین کم ترین میزان موفقیت ظهور از آشیانه های انتقال یافته در ساحل شیب پویی 83/20 درصد و بیش ترین میزان 8/83 درصد بدست آمد. میانگین موفقیت ظهور بچه لاک‌پشت ها در ساحل شیب‌دراز از مجموع 65 آشیانه‌ی انتقال یافته 13/59 درصد و در ساحل شیب پویی از مجموع 37 آشیانه‌ی انتقال یافته 3/61 درصد به دست آمد که این نتایج در جدول 1 آمده است. میزان موفقیت ظهور بچه لاک پشت های انتقال یافته از سواحل شیب‌دراز و شیب پویی در شکل 3 آورده شده است. جدول 2 نتایج آزمون کولوموگروف- اسمیرنوف را نشان می‌دهد. جدول 3 نتایج آزمون t مستقل را نشان می‌دهد که اختلاف معنی داری بین دوساحل مشاهده نمی شود.

 


 

جدول 1-موفقیت ظهور بچه لاک پشت های عقابی در سواحل جزیره قشم
Table 1. The emergence success of baby sea turtle eretmochelys imbricata in the Coast of Qeshm Island

ساحل آشیانه‌گذاری

تعداد آشیانه های انتقال یافته به محل حصار

میزان موفقیت ظهور (درصد)±
اشتباه از معیار

ساحل شیب‌دراز

65

2/22±3/61

ساحل شیب پویی

37

59/1±59

مجموع دو ساحل

102

29/1±83/59

 

جدول 2-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای موفقیت ظهور لاک پشت های عقابی

N

Emergence: 102

Normal Parametersa

Mean

.5976

Std. Deviation

.13026

Most Extreme Differences

Absolute

.073

Positive

.052

Negative

-.073

Kolmogorov-Smirnov Z

.735

Asymp. Sig. (2-tailed)

.652

a. Test distribution is Normal.

 

Table 2. Kolmogorov-Smirnov test for the emergence success of baby sea turtle eretmochelys imbricata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 3- نمایش میزان موفقیت ظهور لاک پشت های عقابی از آشیانه های انتقال یافته در سواحل جزیره قشم

Figure 3. The emergence success of relocated baby sea turle eretmochelys imbricata in the Coast of Qeshm Island

 

جدول3- نتایج آزمون t  مستقل موفقیت ظهور لاک پشت های عقابی در سواحل جزیره قشم

Table 3. Independent t-test for the emergence success of baby sea turtle eretmochelys imbricata 

نتیجه آزمون

2-tailed sig.

df

t-value

متغیر

بین داده های موفقیت ظهور بچه لاک‌پشت ها  بین دو ساحل شیب‌دراز و شیب پویی اختلاف معنی‌دار وجود نداشت.

373/0

100

896/0-

آزمون T مستقل برای داده های موفقیت ظهور در ساحل شیب‌دراز و شیب پویی


بحث و نتیجه‌گیری

 

این پژوهش برای بررسی موفقیت ظهور بچه‌ لاک‌پشت های منقارعقابی در روش حفاظت بیرونی در سواحل جزیره‌ی قشم به انجام رسید تا نتایج آن بتواند در روند بهبود حفاظت مکان­های آشیانه‌گذاری و مدیریت زیستگاه این این گونه‌ی بحرانی به کار آید. به همین منظور در کنار بررسی سوابق و تجربیات موجود در کشورهای مختلف، محاسبه‌ی میزان موفقیت ظهور بچه لاک پشت های عقابی در کرانه‌ی‌جنوبی جزیره‌ی قشم به انجام رسید. بررسی‌های معدودی در ارتباط با موفقیت ظهور لاک پشت منقارعقابی به ویژه در روش حفاظت بیرونی انجام شده است. مطالعات موجود نشان می‌دهد که بهترین روش برای حفاظت از لانه‌ی لاک پشت های دریایی کاهش تهدیدات طبیعی و انسانی در محیط آشیانه‌گذاری لاک پشت های دریایی است. اما در صورت حفاظت لانه ها بهترین روش، روش حفاظت درونی است زیرا بهترین محیط برای ظهور بچه لاک پشت ها محیطی است که لاک پشت ماده حفر کرده است. در صورتی که با این روش تهدیداتی مانند خطر آب‌گرفتگی لانه، حمله‌ی حیواناتی مانند خرچنگ شبح، روباه، سگ و خدنگ و دستبرد مردم محلی و بومی وجود داشته باشد می‌توان تخم ها را با رعایت اصول ایمنی به محلی امن که شباهت زیادی به لانه‌ی لاک پشت ها دارد، انتقال داد. بالا بردن نرخ موفقیت ظهور بچه لاک پشت ها در نتیجه‌ی به کاربردن انواع روش های حفاظتی با در نظر گرفتن پایین بودن نرخ زنده‌مانی نوزدان یک روش مدیریتی موثر در حمایت از زیستگاه و بقای لاک پشت های دریایی به شمار می‌رود.

مطالعه بررسی موفقیت ظهور بچه لاک پشت های منقارعقابی در سواحل جزیره قشم همان‌طور که در بخش نتایج مورد اشاره قرار گرفت نشان داد که میزان موفقیت ظهور بچه لاک پشت ها در روش حفاظت بیرونی در مجموع آشیانه های انتقال یافته از دو ساحل شیب‌دراز و شیب پویی 83/59 درصد است که این عدد با نتایج پژوهش های (23 و 26) قرابت و هم خوانی نزدیکی دارد. ولی میزان موفقیت ظهور در مناطقی که تهدیدات طبیعی و انسانی کم تر است مانند آنچه در پژوهش زارع و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است (18) و سواحل آشیانه‌گذاری که لانه ها تحت حفاظت درجا قرار دارد مانند پژوهش هورکس و اسکات، ریچاردسون و همکاران، تاکر و همکاران، مکیلروی و دیتمر و استاپلتون (20، 21، 26،24 و 27) میزان موفقیت ظهور بیش تر از سواحل آشیانه‌گذاری است که تحت حفاظت بیرونی قرار گرفته‌اند.

باید به این نکته توجه داشت که در شرایط اضطرار که سواحل آشیانه‌گذاری لاک پشت های دریایی در معرض تهدیدات شدید طبیعی و انسانی قرار دارد و با توجه به این نکته که در روش حفاظت بیرونی محیطی شبیه به مکانی که لاک پشت مادر آشیانه را حفر کرده است فراهم می‌آید و تخم ها در محیط طبیعی تفریخ و ظهور می‌یابند این روش می‌تواند به عنوان یک راهکار مدیریتی موثر در حفظ و بقای لاک پشت های دریایی به کار آید زیرا در غیر این صورت موفقیت ظهور می‌تواند تا حد بسیار زیادی کاهش یابد و بقای نسل این گونه بحرانی در معرض نابودی کامل قرار گیرد.

 

تشکر و قدردانی

بدین وسیله از همکاری بی‌دریغ مهندس داخته رئیس اداره محیط زیست منطقه آزاد قشم و همچنین کارکنان آن مرکز به واسطه‌ی همیاری در انجام نمونه‌برداری تشکر می‌گردد.

 

Reference

 1. Hirayama, R. 1998. Oldest known sea turtle. Nature 392: 705-708.
 2. FAO.1974. species identification sheet for fishery purpose western Indian ocean (fishing Area 51), prepard and painted with the support of DANIDA. FAO, Vol.V, Sea turtles.
 3. Mobaraki, A. 2004. Nesting of the hawksbill turtle in Shidvar Island, Hormozgan Province, Iran. Mar. Turtle Newsl. 103: 13.
 4. IUCN .2007. Red List Standards & Petitions Subcommittee .2007. Sea turtles. IUCN Red List of Threatened Species. http://www.iucnredlist.org/. Retrieved on February 5, 2007.
 5. Mahtabi, M. 2010. Investigation the shape, material and optical of Shibderaz coast in resurgence of sea turtles. BSc Project in Environmental Engineering. Department of Natural Environment, University of Tehran. (persian)
 6. Wyneken, J. Burke, T.J., Salmon, M., and Pedersen, D.K., 1988. Egg failure in natural and relocated sea turtle nests. Journal of Herpetology, 22, 1, pp88-96.
 7. WWF, 2010. What is the survival rate of baby sea turtles? http://greenanswers.com/question/what-survival-rate-baby-sea-turtles/
 8. Miller, J.D., Limpus, C.J., Godfrey M.H., 2003. Nest site selection, oviposition, eggs, development, hatching, and emergence of loggerhead turtles, in: Bolton, A.B., Witherington, B.E. (Eds.), Loggerhead Sea Turtles. Smithsonian Institution, Washington, pp.125-143.
 9. Gibson, J. 1999. Reducing Threats to Foraging Habitat. UNDP/GEF_CZM Project.
 10. Eckert, K.L., and Eckert, S.A., 1990. Embryo mortality and hatch success in in situ and translocated leatherback sea turtle Dermochelys coriacea eggs. Biological Conservation 53, 37–46.
 11. Booth, D., and K. Astill. 2001b. Temperature variation within and between nests of the green sea turtle, Chelonia mydas (Chelonia: Cheloniidae) on Heron Island, Great Barrier Reef. Australian Journal of Zoology 49:71–84.
 12. Reece, S. E., A. C. Broderick, B. J. Godley, and S. A. West. 2002. The effect of incubation environment, sex and pedigree on hatchling phenotype in a natural population of loggerhead sea turtles. Evolutionary Ecology Research 4:737–748.
 13. Morreale, S. J., G. J. Ruiz, and J. R. Spotila. 1982. Temperature-dependent sex determination: current practices threaten conservation of sea turtles. Science 216:1245–1247.
 14. Mrosovsky, N., and C. L. Yntema. 1980. Temperature dependence of sexual differentiation in sea turtles: implications for conservation practices. Biological Conservation 18:271–280.
 15. Abella, E., A. Marco, and L. F. Lo´pez-Jurado. 2006. Why are egg fertilization rates not correlated with hatching success in sea turtles? Page 43 in M. Frick, A. Panagopulou, A. F. Rees, and K. Williams, editors. Book of abstracts. Twenty-sixth annual symposium on sea turtle biology and conservation. International Sea Turtle Society, Athens, Greece.
 16. Zare, R., Eftekhar Vaghefi, M., and Kamel, S. J., 2012. Nest Location and Clutch Success of the Hawksbill Sea Turtle (Eretmochelys imbricata) at Shidvar Island, Iran. Chelonian Conservation and Biology, 2012, 11(2): 229–234.
 17. Whitmore, C. P., Dutton, P. H., 1985. Infertility, embryonic mortality, and nest-site selection in leatherback and green sea turtles in Suriname. Biological Conservation 34, 251-272.
 18. Richardson, J, Bell, R, and Richardson, T.H., 1999. Population ecology and demographic implications drawn from an 11-year study of nesting hawksbill turtles, (Eretmochelys imbricata), at Jumby Bay, Long Island, Antigua, West Indies. Chelonian Conservation and Biology 3: 244–250.
 19. Alexander, J., Deishley, S., Garett, K., Coles, W., Dutton, D. 2002. Tagging and Nesting Research on Leatherback Sea Turtles (Dermochelys coriacea) on Sandy Point, St. Croix, U.S. Virgin Island. Final Report to U.S. Fish and Wildlife Service.
 20. Chacón, D., Machado H, J., 2004. Anidacion de Dermochelys coriacea en Playa Gandoca, Informe Temporada 2004. Projecto de Conservación de Tortugas marinas, Talamanca, Caribe Sur, Costa Rica.
 21. Tucker, T., Condran, S., Mota, M., Grimes, J., Hays, A., and Clark, p., 2005. Sea Turtle Monitoring, Nest Evaluation & Protection Measures for the City of Sarasota. Mote Marine Laboratory Technical Report No. 1060.
 22. Furler, S. 2005. Hatching success of the Leatherback Sea Turtle, Dermochelys coriacea, in Natural and Relocated Nests on Gandoca Beach, Costa Rica. Master of Science Thesis. University of Basel, Switzerland.
 23. Mcelroy, M. 2009. The effect of screening and relocation on hatching and emergence success of loggerhead sea turtle nests at apelo island, Georgia. Master of Science Thesis. University of Georgia. Georgia.
 24. Ditmer, M. A., Stapleton, S.P., 2012. Factors Affecting Hatch Success of Hawksbill Sea Turtles on Long Island, Antigua, West Indies. PLoS ONE 7(7): e38472.
 1. FIGIS, 2009"Species Fact Sheet: Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766)". FIGIS - Fisheries Global Information System. United Nations. 2006. http://www.fao.org/fishery/species/3606/en. Retrieved 2009-06-14.
 1. Lohmann., K. 2008. No place like home: new theory for how salmon, sea turtles find their birthplace. http://uncnews.unc.edu/content/view/1959/107/
 1. 20.Horrocks, J. A. & Scott, N.M. 1991. Nest site location and nest successin the hawksbill turtle Eretmochelys imbricata in Barbados, West Indies. Marine Ecology. Progress Series 69, 1–8.
 1. Farhang dareshouri, B. Dakhteh, M. and Ranjbar, M. 2008. Environment management in Qeshm island. Qeshm Free Zone Environmental Office. (persian)
 2. Horrocks, J. A., Oxenford, H. A., Willoughby, S. 1989. Nest site location and clutch mortality of hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata) in Barbados, West Indies. In: Eckert, S. A., Eckert, K. L., Richardson, T. H. (Compilers) Proc. Of the Ninth Ann. Workshop on Sea Turtle Cons. Biol., NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFC-232, p. 239-241

 

 

 [1] - کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران* (مسوول مکاتبات)

[2] - استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

[3] - استاد گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

[4] - MSc, Department of Natural Environment, University of Tehran. Karaj, Iran. *(Corresponding Author)

[5] - Assistant Proffessor. Department of Natural Environment, University of Tehran Karaj, Iran.

[6] - Proffesor, Department of Natural Environment, University of Tehran Karaj, Iran.

[7] - Logger Head Turtle

[8] - Olive Ridley Turtle

[9] - Green turtle

[10] - Black turtle

[11] - Kemps ridley

[12] - Hawskbill Turtle

[13] - Leatherback Turtle

[14] -Critically endangerd

[15] - Flatback turtle

[16] - In-situ

[17] - Ex-situ

[18]- Hatching Success

[19] -Emergence Success

 1. Hirayama, R. 1998. Oldest known sea turtle. Nature 392: 705-708.
 2. FAO.1974. species identification sheet for fishery purpose western Indian ocean (fishing Area 51), prepard and painted with the support of DANIDA. FAO, Vol.V, Sea turtles.
 3. Mobaraki, A. 2004. Nesting of the hawksbill turtle in Shidvar Island, Hormozgan Province, Iran. Mar. Turtle Newsl. 103: 13.
 4. IUCN .2007. Red List Standards & Petitions Subcommittee .2007. Sea turtles. IUCN Red List of Threatened Species. http://www.iucnredlist.org/. Retrieved on February 5, 2007.
 5. Mahtabi, M. 2010. Investigation the shape, material and optical of Shibderaz coast in resurgence of sea turtles. BSc Project in Environmental Engineering. Department of Natural Environment, University of Tehran. (persian)
 6. Wyneken, J. Burke, T.J., Salmon, M., and Pedersen, D.K., 1988. Egg failure in natural and relocated sea turtle nests. Journal of Herpetology, 22, 1, pp88-96.
 7. WWF, 2010. What is the survival rate of baby sea turtles? http://greenanswers.com/question/what-survival-rate-baby-sea-turtles/
 8. Miller, J.D., Limpus, C.J., Godfrey M.H., 2003. Nest site selection, oviposition, eggs, development, hatching, and emergence of loggerhead turtles, in: Bolton, A.B., Witherington, B.E. (Eds.), Loggerhead Sea Turtles. Smithsonian Institution, Washington, pp.125-143.
 9. Gibson, J. 1999. Reducing Threats to Foraging Habitat. UNDP/GEF_CZM Project.
 10. Eckert, K.L., and Eckert, S.A., 1990. Embryo mortality and hatch success in in situ and translocated leatherback sea turtle Dermochelys coriacea eggs. Biological Conservation 53, 37–46.
 11. Booth, D., and K. Astill. 2001b. Temperature variation within and between nests of the green sea turtle, Chelonia mydas (Chelonia: Cheloniidae) on Heron Island, Great Barrier Reef. Australian Journal of Zoology 49:71–84.
 12. Reece, S. E., A. C. Broderick, B. J. Godley, and S. A. West. 2002. The effect of incubation environment, sex and pedigree on hatchling phenotype in a natural population of loggerhead sea turtles. Evolutionary Ecology Research 4:737–748.
 13. Morreale, S. J., G. J. Ruiz, and J. R. Spotila. 1982. Temperature-dependent sex determination: current practices threaten conservation of sea turtles. Science 216:1245–1247.
 14. Mrosovsky, N., and C. L. Yntema. 1980. Temperature dependence of sexual differentiation in sea turtles: implications for conservation practices. Biological Conservation 18:271–280.
 15. Abella, E., A. Marco, and L. F. Lo´pez-Jurado. 2006. Why are egg fertilization rates not correlated with hatching success in sea turtles? Page 43 in M. Frick, A. Panagopulou, A. F. Rees, and K. Williams, editors. Book of abstracts. Twenty-sixth annual symposium on sea turtle biology and conservation. International Sea Turtle Society, Athens, Greece.
 16. Zare, R., Eftekhar Vaghefi, M., and Kamel, S. J., 2012. Nest Location and Clutch Success of the Hawksbill Sea Turtle (Eretmochelys imbricata) at Shidvar Island, Iran. Chelonian Conservation and Biology, 2012, 11(2): 229–234.
 17. Whitmore, C. P., Dutton, P. H., 1985. Infertility, embryonic mortality, and nest-site selection in leatherback and green sea turtles in Suriname. Biological Conservation 34, 251-272.
 18. Richardson, J, Bell, R, and Richardson, T.H., 1999. Population ecology and demographic implications drawn from an 11-year study of nesting hawksbill turtles, (Eretmochelys imbricata), at Jumby Bay, Long Island, Antigua, West Indies. Chelonian Conservation and Biology 3: 244–250.
 19. Alexander, J., Deishley, S., Garett, K., Coles, W., Dutton, D. 2002. Tagging and Nesting Research on Leatherback Sea Turtles (Dermochelys coriacea) on Sandy Point, St. Croix, U.S. Virgin Island. Final Report to U.S. Fish and Wildlife Service.
 20. Chacón, D., Machado H, J., 2004. Anidacion de Dermochelys coriacea en Playa Gandoca, Informe Temporada 2004. Projecto de Conservación de Tortugas marinas, Talamanca, Caribe Sur, Costa Rica.
 21. Tucker, T., Condran, S., Mota, M., Grimes, J., Hays, A., and Clark, p., 2005. Sea Turtle Monitoring, Nest Evaluation & Protection Measures for the City of Sarasota. Mote Marine Laboratory Technical Report No. 1060.
 22. Furler, S. 2005. Hatching success of the Leatherback Sea Turtle, Dermochelys coriacea, in Natural and Relocated Nests on Gandoca Beach, Costa Rica. Master of Science Thesis. University of Basel, Switzerland.
 23. Mcelroy, M. 2009. The effect of screening and relocation on hatching and emergence success of loggerhead sea turtle nests at apelo island, Georgia. Master of Science Thesis. University of Georgia. Georgia.
 24. Ditmer, M. A., Stapleton, S.P., 2012. Factors Affecting Hatch Success of Hawksbill Sea Turtles on Long Island, Antigua, West Indies. PLoS ONE 7(7): e38472.
 1. FIGIS, 2009"Species Fact Sheet: Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766)". FIGIS - Fisheries Global Information System. United Nations. 2006. http://www.fao.org/fishery/species/3606/en. Retrieved 2009-06-14.
 1. Lohmann., K. 2008. No place like home: new theory for how salmon, sea turtles find their birthplace. http://uncnews.unc.edu/content/view/1959/107/
 1. 20.Horrocks, J. A. & Scott, N.M. 1991. Nest site location and nest successin the hawksbill turtle Eretmochelys imbricata in Barbados, West Indies. Marine Ecology. Progress Series 69, 1–8.
 1. Farhang dareshouri, B. Dakhteh, M. and Ranjbar, M. 2008. Environment management in Qeshm island. Qeshm Free Zone Environmental Office. (persian)
 2. Horrocks, J. A., Oxenford, H. A., Willoughby, S. 1989. Nest site location and clutch mortality of hawksbill turtles (Eretmochelys imbricata) in Barbados, West Indies. In: Eckert, S. A., Eckert, K. L., Richardson, T. H. (Compilers) Proc. Of the Ninth Ann. Workshop on Sea Turtle Cons. Biol., NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFC-232, p. 239-241