ارزیابی زیستی رودخانه صمصامی(استان چهارمحال و بختیاری) با استفاده از ساختار جمعیت ماکروبنتوزها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

2 شهرکرد- دانشگاه شهرکرد – دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین – گروه شیلات و محیط زیست –

3 پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای داخلی – بخش اکولوژی - بندانزلی ص.پ . 66

10.22034/jest.2020.28483.3726

چکیده

زمینه و هدف: روش‌های مختلفی جهت بررسی کیفیت آب رودخانه ها وجود دارد یکی از این روش‌ها، استفاده از ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کف‌زی می‌باشد. بر این اساس این مطالعه جهت بررسی کیفیت آب رودخانه صمصامی با استفاده از بزرگ بی مهرگان کف‌زی صورت پذیرفت.
روش بررسی: در این مطالعه 7 ایستگاه در مسیر حدود10کیلومتری رودخانه صمصامی انتخاب و نمونه برداری از کف‌زیان در یک دوره یک‌ساله، هر 45روز یک‌بار انجام شد. اطلاعات به دست آمده به صورت سنجه های جمعیتی شامل غنای کل، غنایEPT، نسبت فراوانی EPT به خانواده Chironomidae، شاخص تنوع شانون ـ وینر و شاخص زیستی در سطح خانواده هلسینهوف در ایستگاه های مورد بررسی و محاسبه شد.
یافته ها: نتایج بدست آمده شامل 11 راسته و 45 گروه (خانواده و جنس) از بزرگ بی مهرگان کف‌زی می‌باشد که لارو حشرات آبزی بیش‌ترین تنوع و فراوانی را داشتند. حداکثر و حداقل میانگین فراوانی کل در متر مربع در طول مدت بررسی به ترتیب در ایستگاه 2 (72/233±1694) و ( 13/79±314 ) در ایستگاه 7 بوده است. از راسته های غالب در این مطالعه، راسته های Ephemeroptera ،Trichoptera بوده‌اند.
بحث و نتیجه گیری: ارزیابی ها نشان داد در ایستگاه های٢و6 به علت ورود پساب های روستایی و پرورش ماهی کیفیت آب رودخانه تغییر‌یافته و تنوع و درصد فراوانی خانواده های حساس به آلودگی کاهش و گروه های مقاوم به آلودگی افزایش یافته است. بر این اساس می‌توان نتیجه گیری نمود استفاده از سنجش تنوع و فراوانی بزرگ بی مهرگان کف‌زی به عنوان شاخص زیستی آلودگی آب‌ها راه مناسبی جهت بررسی کیفیت آب رودخانه می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات