اثر تغییر اقلیم بر تغییرات تبخیر از سطح چاه نیمه های سیستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران ، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی ،جزیره کیش، ایران

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب،واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 گروه عمران آب، دانشکده فنی و مهندسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن،ایران

10.22034/jest.2020.48196.4861

چکیده

چکیده
زمینه و هدف : هدف از این مطالعه بررسی تغییرات تبخیر از سطح چاه نیمه های دشت سیستان طی دهه های آتی در نتیجه تغییر اقلیم می باشد.
روش بررسی : در تحقیق حاضر پایگاه داده ها شامل داده های تبخیر سد چاه نیمه و داده های شبکه ای بزرگ مقیاس تهیه شده است. از مدل SDSM برای شبیه سازی تبخیر دهه های آتی تحت سه سناریو RCP2.6 ،RCP4.5 و RCP8.5 استفاده شده است دوره پایه برای مدلسازی از سال 1983 تا 2005 (23 سال) می باشد. بررسی ورودی ها نشان داد که دما هوا، ارتفاع ژئوپتانسیل و شاخص های وزش باد بیشترین تاثیر را در تبخیر چاه نیمه های سیستان دارند.
یافته ها : نتایج این مطالعه نشان داد که میزان تبخیر در دوره 2100-2080 افزایشی، بیش از 300 میلیمتر در سال تجربه خواهد کرد. بیشترین افزایش تبخیر در دوره گرم سال خواهد بود. مقایسه برآورد تبخیر برای دو دوره زمانی آینده و تحت سناریوهای مختلف نشان داد که برای دوره زمانی 2100-2080 سناریو RCP2.6 و RCP8.5 مقادیر بیشتری برای تبخیر تخمین زدند.
بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل می توان عنوان نمود که با افزایش گازهای گلخانه ای در اقلیم آینده، پیچیدگی فرآیندهای جوی بسیار بیشتر خواهد شد و بازخوردهای مثبت و منفی نقشی تعیین کننده در تغییرات پارامترهای جوی خواهند داشت

کلیدواژه‌ها

موضوعات