کاربرد مایعات یونی بر روی نانو ساختارهای معدنی جهت اندازه گیری سموم کشاورزی به روش میکرو استخراج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز-دانکشده علوم -گروه شیمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز -دانشکده علوم پایه -گروه شیمی

3 دانشگاه مراغه -دانشکده علوم پایه -گروه شیمی

10.22034/jest.2020.47858.4842

چکیده

چکیده
الف -زمینه و هدف
هیدروکسیدهای دوگانه لایه‌ای طبقه‌ای از خاک‌های رس آنیونی هستند که در چند دهه اخیر به علت داشتن خواص متعدد به عنوان جاذب‌های سطحی، حامل‌های دارویی، کاربردهای کاتالیزوری و فتوکاتالیزوری، بسیار مورد توجه می‌باشند. هدف کلی این پژوهش سنتز و کاربرد فیبرهایی با ساختاری از هیدروکسیدهای دوگانه لایه‌ای به‌عنوان جاذب برای استخراج و شناسایی سموم کشاورزی به روش میکرواستخراج فاز جامد از فضای فوقانی می‌باشد.
ب -روش بررسی
در این پژوهش، فیبر LDH/DABCO/PW سنتز شد و فیبر تهیه شده با کاراکتر‌های SEM، FT- IR و TGA مورد بررسی قرار گرفت. سپس کارایی آن برای استخراج سموم کشاورزی در نمونه‌های آبی با روش میکرواستخراج فاز جامد از فضای فوقانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
ج-یافته ها
نتایج خوبی در اندازه‌گیری کمی از فیبر تهیه شده حاصل گردید. شناسایی آنالیت‌های واجذب شده از سطح فیبر با دستگاه کروماتوگرافی گازی انجام گرفت. شرایط بهینه سازی برای این کار شامل دمای استخراج 95 درجه سانتی گراد وزمان استخراج 30 دقیقه و دمای واجذب 275 درجه سانتی گرادو زمان واجذب 2 دقیقه می باشد، محدوده خطی روش برای این نوع آنالیت‌ها در محدوده µg L−1 100- 0.001 با ضرایب همبستگی 0.965 - 0.999 R2 = قرار گرفت و حد تشخیص‌های اندازه‌گیری (LODs) در محدوده µgL−1( 0.003 – 0.002) بدست آمد. جاذب پیشنهادی بطور موفقیت‌آمیز برای اندازه‌گیری سموم کشاورزی در نمونه‌های آبی آلوده شده، مورد استفاده قرار گرفت و مقادیر RSD % در محدوده‌ی % 4/9 و %11/1 بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات