اثرات محیط زیستی تولید سیب زمینی در استان همدان با روش ارزیابی چرخه حیات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه محقق اردبیلی.

10.22034/jest.2020.21398.3040

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر بحث بر سر پایداری محیط زیستی تولیدات کشاورزی به‌طور گسترده‌ای افزایش‌یافته است. در این راستا اثرات محیط‌زیستی تولید سیب‌زمینی در استان همدان (بزرگ‌ترین تولیدکننده سیب‌زمینی) بررسی شد.
روش بررسی: در این مطالعه از روش ارزیابی چرخه حیات برای شناسایی اثرات محیط‌زیستی استفاده شد. . اطلاعات در شهرستان نهاوند و سال 1393 از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورز جمع آوری شد. ارزیابی اثر بر اساس روش CML IA انجام شدو اثرات محیط زیستی برای گروه های تاثیر پتانسیل تخلیه منابع سوخت فسیلی، پتانسیل گرمایش جهانی، پتانسیل اسیدی شدن،پتانسیل مغذی شدن دریاچه و پتانسیل سمیت برای انسان مورد بررسی قرار گرفت. واحد عملکردی تولید یک تن سیب زمینی مدنظر قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد به ازای تولید هر تن سیب زمینی MJ75/1774 انرژی مصرف می‌شود و معادل kg CO252/125، kg SO204/5، kg PO4 34/1 و kg1,4-DB4/69 آلاینده به محیط وارد می‌شود که به ترتیب در طبقات اثر پتانسیل تخلیه منابع سوخت فسیلی، پتانسیل گرمایش جهانی، پتانسیل اسیدی شدن، پتانسیل مغذی شدن دریاجه و پتانسیل سمیت برای انسان نقش دارند.
نتیجه‌گیری: تجزیه و تحلیل نشان داد فرآیند تولید کودهای شیمیایی و الکتریسیته بالاترین نقش را در طبقه اثرهای گرمایش جهانی، تخلیه سوخت‌های فسیلی و سمیت برای انسان داشتند. انتشارات مستقیم از مزرعه به علت انتشار ترکیبات نیتروژن و فسفر ناشی از کودها، بیشترین تأثیر را در مغذی شدن دریاجه و اسیدی شدن داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات