مکان‌یابی پارک‌های ناحیه ای ‏با استفاده از فنون تصمیم گیری چند معیاره در محیط ‏GIS‏ ‏‎ مطالعه موردی: شهر اردبیل‎ ‎

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/jest.2020.27613.3663

چکیده

زمینه و هدف: از آنجایی که شهر اردبیل، با رشد کالبدی شتابان و فشرده همراه بوده است، بنابراین، فضاهای سبز عمومی در آن به شکل مطلوب ‏ایجاد نشده‌اند و این مسئله باعث شده است که هم اکنون شهر با کمبود سرانة 7.3 مترمربع فضای سبز عمومی در سطح نواحی خود، مواجه است. ‏ازاین‌رو، تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی پارک‌های محله‌ای ضروری است. هدف اصلی پژوهش، تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی پارک‌های ‏ناحیه‌ای است. ‏
روش: با استفاده از روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره‎ ‎در محیط ‏GIS، از 15 معیار در موضوع‌های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی استفاده ‏شده‌‌اند. برای وزن‎‌‎دهی به معیارها از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای و برای پیاده‌سازی مدل تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی پارک‌های ناحیه‌ای، از ‏روش تصمیم‌گیری چند معیاره ‏TOPSIS‏ در محیط ‏GIS، استفاده شده است. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای ‏Arc GIS‏ وSELVA‏ ‏IDRISI‏ استفاده‌ شده‎‌‎‏ است.‏
یافته‌ها: نتایج اجرای مدل برای مکان‌گزینی پارک‌های ناحیه‌ای در شهر نشان می‌دهد که بخش‌های غربی و شمال غربی و تا حدودی مناطق حاشیه‌ای ‏شهر، مناسب‌ترین پهنه‌ها برای احداث پارک‌های ناحیه‌ای هستند. ‏
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند که فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره در ‏GIS‏ برای تعیین پهنه‌های مناسب مکان‌گزینی پارک‌های ناحیه‌ای ‏مناسب‌اند. در پایان بر مبنای یافته‌ها، پیشنهادهایی ارائه شده‌اند. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات