تاثیر اصلاح نشت و افزایش دبی آب خنک کننده کندانسور بر عملکرد سیستم آب شیرین‌کن خورشیدی بر پایه خلأ طبیعی و مجهز به کلکتور لوله خلاء

نوع مقاله: مستخرج از پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مهندسی انرژی و اقتصاد، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آراد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد

10.22034/jest.2020.42685.4577

چکیده

این مطالعه با هدف تولید آب شیرین به روش خلاء طبیعی و با استفاده از لوله‌های خلاء و ایجاد خلاء توسط پمپ خلاء صورت گرفته است که به عنوان تلفیقی نوآورانه محسوب می‌شود. بحران‌های محیط زیست از جمله گرمایش جهانی و کمبود منابع آب، اهمیت این تحقیق را نشان می‌دهد. مضافا تاثیر فشارهای مختلف خلاء به روی میزان آب شیرین تولیدی و سپس تاثیر اصلاح نشت و افزایش دبی آب خنک کننده کندانسور بر عملکرد سیستم به صورت تجربی بررسی شده‌است.
از پمپ خلاء جهت ایجاد خلاء اولیه استفاده شده و با خاموش شدن آن، ستون بارومتریک آب به طور طبیعی نقش حفظ خلاء در روزهای متوالی بعد را دارد. از کلکتورهای لوله خلاء برای بالا بردن نرخ انتقال حرارت به آب شور استفاده شده است. عملکرد سیستم در روزهای متوالی مورد تحقیق قرار گرفته است. پس ازاصلاحات انجام شده در سیستم، میزان آب تولیدی و راندمان سیستم مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته‌اند. از پیرانومتر، فشار سنج خلاء و ترموکوپل نیز به ترتیب جهت اندازه‌گیری شدت تابش، فشار سیستم و دمای نقاط مختلف سیستم استفاده شده است.
با افزایش فشار خلاء میزان آب تولیدی سیستم و راندمان افزایش یافته و با انجام اصلاح نشت و افزایش دبی آب خنک کننده کندانسور، راندمان سیستم تغییر اندکی داشته بطوری که سیستم می‌تواند در تعداد روزهای متوالی و متعدد بدون ایجاد خلاء مجدد، آب تولید کند.
نتایج نشان می‌دهد که با افزایش خلاء میزان تولید آب شیرین و راندمان سیستم افزایش می‌یابد. همچنین پس از انجام تغییرات در سیستم ، به میزان kg/m2d 114/8 آب تولید شده است. مضافا راندمان به بالای 51 درصد رسیده و نیز تغییر جزئی در روزهای متوالی اولیه داشته که در نتیجه آن سیستم قادر به تولید آب به بیش از سه روز بدون استفاده مجدد از پمپ خلاء شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات