بررسی گسترةآلودگی خاک ها و منابع آلاینده متاثر از تهران در دهستان های قلعه نو و کهریزک شهرستان ری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

10.22034/jest.2020.29747.3827

چکیده

زمینه و هدف: بررسی میزان عناصر و مواد آلاینده و شناسایی منابع آلایندگی در خاک های سطحی دهستان قلعه نو و بخشی از دهستان کهریزک
روش بررسی: روش تحقیق تحلیلی- توصیفی است. مبانی نظری تحقیق با استفاده از منابع اسنادی و گزارشات تحقیقی تدوین گردیده و داده های مورد استفاده در تحلیل بر پایه اندازه گیری مواد آلاینده در نمونه ها، صورت گرفته است. در اجرای تحقیق، 144 نقطه نمونه به روش شبکه بندی انتخاب شده پس از برداشت و اندازه گیری، نتایج در سیستم اطلاعات جغرافیایی وارد شده اند. سپس به روش IDW میانیابی انجام شده و نقشه های پهنه بندی استخراج گردیده اند.
یافته ها: غلظت باریوم، کبالت، کروم، مس، نیکل، سرب، اورانیوم و روی در خاک های منطقه از حدود مجاز بالاتر بوده و دامنه غلظت آلاینده های مورد مطالعه(برحسبmg/kg) و ناحیه تمرکز هر یک این گونه بوده است : سرب 6 تا168 و بیشینه در شمال شرق، کادمیوم از 6/0 تا 2 و بیشینه در شمال غرب، آرسنیک از 0.6 تا 4/13 و بیشینه در شمال شرق، نیترات 80 تا 700 با بیشینه در جنوب غربی، کربن آلی 0.6 تا 3 و بیشینه تمرکز در شمال غرب و بالاخره ترکیبات نفتی با میانگین 0.051 و تمرکز بیشترین غلظت ها در مرکز منطقه. در یک چهارم از کل 16 ترکیب مواد نفتی، رقم آلودگی بالاتر از حد استاندارد به دست آمده است.
بحث و نتیجه گیری: هرچند در همة منطقه، آلودگی خاک محرز است اما شدت آلودگی در مجموع در قسمت هایی بالاتر است که استفاده گسترده تری از فاضلاب های تصفیه نشده در آبیاری صورت می گیرد. کانال های خاکی انتقال دهندة فاضلاب، استفاده از فاضلاب های خام در آبیاری و مجموعه صنایع پالایش نفت و ذخیره و پخش فرآورده های نفتی، بر آلودگی خاک ها تاثیر داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات