جذب جیوه از محلول های آبی توسط سبوس گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله به بررسی جذب کاتیون جیوه از محلول های آبی توسط سبوس گندم (یکی از ضایعات کشاورزی) پرداخته شده است. اثر پارامترهای مختلفی نظیرpH، دما، غلظت اولیه، اندازه ذرات و مقدار جاذب در حالت ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج آزمایش ها چنین برآمده که کاهش غلظت اولیه، افزایش مقدار جاذب، کاهش اندازه ذرات و افزایش دما سبب افزایش جذب گشته است و با افزایشpH  تا حدود4 مقدار جذب افزایش می‌یابد ولی بعد از آن مقدار جذب ثابت می‌ماند و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود. در ضمن از مدل های فریندلیچ و لانگمور برای به دست آوردن منحنی های تعادلی ایزوترم استفاده شده است که نتایج با مدل فریندلیچ تطابق بهتری نشان می‌دهد. در نهایت مقدار انرژی آزاد گیبس برای این فرآیند به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها