بررسی و مقایسه اثر پیش تصفیه های شکست اسیدی و انعقاد شیمیایی با کلرورفریک در افزایش بازده تصفیه فوتوکاتالیستی پساب تولید روغن زیتون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در مطالعه حاضر دو پیش­تصفیه انعقاد شیمیایی کلرورفریک (FeCl3) و شکست اسیدی پساب حاصل از عملیات استخراج روغن زیتون در طی فرآیند فوتوکاتالیستی با یکدیگر مقایسه شدند. فرآیند فوتوکاتالیستی با استفاده از TiO2به عنوان  فوتوکاتالیست در یک راکتور ناپیوسته با جریان برگشتی انجام گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده عملیات انعقاد شیمیایی در مقایسه با شکست اسیدی از بازده بالاتری برخوردار بوده و یون های آهن به دلیل خاصیت کاتالیزوری در جذب ترکیبات فنلیک به سطح TiO2 در ابتدای فرآیند فوتوکاتالیستی از یک سو و با شرکت در فرآیند اکسیداسیون در کنار فرآیند فوتوکاتالیستی از سوی دیگر بازده فرآیند را افزایش دادند. در این بررسی تغییرات دو  عامل غلظت TiO2 و pH در کاهش شاخص های آلایندگی COD و کل ترکیبات فنلیک (TPh) مورد بررسی گرفت. نتایج نشان می­دهد که شاخص های آلایندگی در فرآیند فوتوکاتالیستی با پیش تصفیه انعقاد شیمیایی حدود 24/69% برای COD و 16/88% برای ترکیبات فنلیک کاهش یافته است در حالی که کاهش این شاخص ها برای فرآیند با پیش تصفیه شکست اسیدی به ترتیب 66/62% و 87/57% بوده است.