تصفیه اکسید های نیتروژن از هوا توسط زئولیت ZSM_5 اصلاح شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه بهداشت حرفه ای دانشکده پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس*(مسئول مکاتبات)

2 دکتری بهداشت حرفه ای -دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس

5 کارشناس ارشد، مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این تحقیق اصلاح زئولیت های سنتزی به روش اشباع و تاثیر آن بر تبدیل اکسید های نیتروژن (NOx ) در هوا مورد بررسی قرار گرفته است .پایه های زئولیتی ZSM_5,γ_Alumina ,Alumina Silicate  در نقش نگه دارنده لایه های فعال کاتالیستی روی بسترهای مونولیتی (Honey Comb) استفاده شده است.مرحله اول مخلوط فیزیکی با غلظت 200 گرم بر لیتر از هر کدام از پایه های زئولیتی در آب مقطر دو بار یونیزه شده تهیه شد. مرحله دوم مخلوط فیزیکی از یک درصد وزنی از فلزات نادر پلاتینم و پالادیم و 3 % از اکسید های زیرکونیم و سریم به طور جداگانه  آماده سازی و مورد استفاده قرار گرفت.
تبدیل و تصفیه آلودگی NOx تحت تاثیر عوامل دمای گاز ورودی و نسبت مولی گاز احیاء کننده پروپان مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر عوامل مورد مطالعه بر اساس طرح آزمایش در چهار سطح در امر تبدیل آلودگی انجام شد. نتایج حاصل نشان می دهد که از میان سه پایه زئولیتی اصلاح شده تنها ZSM_5  با سطح فعال اکسید های زیرکونیم و سریم رانــدمـان تبدیل بهینه ای را نشان می دهد.(P value=0.05)
همچنین مشخص شد که شرایط بهینه عوامل مورد بررسی در تبدیل اکسید های نیتروژن دمای 180 درجه سلسیوس و نسبت مولی گاز پرو پان به اکسید های نیتروژن معادل 5/1 با ضریب تبدیل 83 % می باشد..

کلیدواژه‌ها