ارزیابی فنی اقتصادی و زیست¬محیطی روش های تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری به روش AHP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر*(مسئول مکاتبات)

2 استادیار، پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این تحقیق یک روش سیستماتیک برای انتخاب بهترین گزینه در تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری که حاوی فلزات سنگین  می­باشد، معرفی شده است. بدین صورت که در این روش پس از استفاده از نظرات کارشناسان،مشاوران و آبکاران به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی[1](AHP) بهتربن گزبنه انتخاب شده است.
این تحقیق در محدوده شهر تهران انجام گرفته است که در آن چهار گزینه برای تصفیه فاضلاب حاوی فلزات سنگین   (رسوب­دهی شیمیایی[2]، تعویض یونی[3]، RO [4]و نانوفیلتراسیون[5]) معرفی شده است که توسط سه پارامتر اصلی: 1-اقتصادی 2-فنی و کاربردی  3-زیست محیطی­و­اجتماعی، که هر کدام شامل زیر پارامترهایی از قبیل ابعاد زمین مورد نیاز، هزینه ساخت و نصب، تعمیر و نگه داری، دستیابی به استانداردها، سادگی فن آوری، بومی بودن و ... می­باشند، با یکدیگر مقایسه شده­اند. در این تحقیق ابتدا هر یک از پارامترها و شاخص های مربوط به هر یک از آن ها، توسط گروه خبرگان و به وسیله پرسشنامه وزن­دهی می­شوند. درمرحله بعد پس از محاسبه وزن هر کدام از پارامترها، فن آوری­­های تصفیه فاضلاب به صورت دو به دو نسبت به هر پارامتر مقایسه شده و سپس بهترین گزینه انتخاب می­شود. نتیجه این مقایسه نشان داد که تصفیه فاضلاب به روش RO مناسب­ترین گزینه برای تصفیه فاضلاب صنایع آبکاری است.5- Chemical Precipitation


6- Ion Exchange


7- Reverse Osmosis


8- Nano Filtration


 

کلیدواژه‌ها