بررسی عملکرد سیستم های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشیار،دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مهندسین مشاور فرپاک.

5 - کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی* (مسئول مکاتبات)

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی عملکرد سیستم های هوادهی ( لجن فعال ) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا و با استفاده از رآکتور هوازی با جریان رو به پایین و رو به بالا صورت گرفته است. جهت انجام تحقیق از یک مخزن پلاکسی گلاس شامل سه قسمت به ترتیب راکتور هوازی با جریان روبه پایین ، راکتور هوازی با جریان رو به بالا و واحد ته نشینی ثقلی استفاده شده درون راکتورهای هوازی تعدادی مدیا از جنس PVC ، نوع  CROSS FLOWو با سطح ویژه 34/81 متر مربع بر متر مکعب بستر قرار داده شد و عملکرد سیستم در غلظت های COD 500 ، 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر و در بارهای آلی 32/16، 36/33، 40/50 ، 56/34، 64/44 ، 52/101 ، 12/63 ، 28/125 و 40/188 گرم COD بر متر مربع در روز مورد بررسی قرار گرفت.
 پس از انجام مراحل تحقیق مشاهده گردید که در بارهای آلی 32/16 ، 36/33 و40/50 گرم COD بر متر مربع در روز و غلظت های COD معادل 500 ، 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر، مقادیر متوسط بازده حذف COD  به ترتیب 11/96 ، 93/87 ، 67/69 %، در بارهای آلی 56/34 ، 64/44 و 52/101 گرم COD بر متر مربع در روز و غلظت های COD 500 ، 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر مقادیر متوسط بازده حذف COD  به ترتیب 67/93  ، 67/83 ، 67/61 % و در بارهای آلی 12/63 ، 28/125 و 40/188 گرم COD بر متر مربع در روز و غلظـت های COD 500 ، 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر مقادیر متوسط بازده حذف COD  به ترتیب برابر 17/89 ، 33/77 ، 83/52 % بوده است که در بارهای آلی 56/34 ، 64/44 و 52/101 گرم COD بر متر مربع در روز مطلوب ترین مقادیر درصد حذف COD حاصل شد و در بار آلی 40/188 گرم COD بر متر مربع در روز و غلظتCOD  معادل 1500 میلی گرم در لیتر با بازده حذف COD  معادل 83/52% می توان از این سیستم به عنوان سیستم پیش تصفیه فاضلاب استفاده نمود. همچنین حداکثر بار آلی وارد شده به سیستم معادل 40/188 گرم COD بر متر مربع در روز و در غلظت   COD معادل 1500 میلی گرم در لیتر تعیین شد.
بررسی­های انجام شده در مورد توانایی لاینر رسی در حذف طبیعی آلاینده­های مهم و نگران­کنندۀ شیرابه محل دفن کهریزک نشان می­دهد که هرچند این نوع لاینر در حذف فسفات و تا حد زیادی سولفات کارایی دارد ولی حذف  آلاینده­هایی نظیر COD، BOD، نیترات، بی­کربنات و کلراید یا بسیار کم صورت می­گیرد و یا اصلاً اتفاق نمی­افتد.

کلیدواژه‌ها