ارزیابی خطر صنعت نساجی بر کارکنان در معرض آلودگی صوتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه علوم محیط زیست دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خوزستان*(مسئول مکاتبات).

2 استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 مربی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

چکیده

به منظور ارزیابی خطرات صنعت نساجی بروجرد بر کارکنان در معرض آلودگی صوتی پژوهشی صورت گرفت. در این پژوهش 60 کارگر از سالن های ریسندگی و بافندگی و کادر اداری در دو گروه مورد و شاهد ادیومتری شدند و نتایج آن به کمک آزمون ‏T تفسیر و مورد بررسی قرار گرفت. نمودارهای میزان افت شنوایی در گروه های مورد و شاهد با 4 سابقه کار مختلف رسم و ارتباط آن با سابقه کار مشخص شد.60 پرسشنامه نیز توسط گروه های مورد و شاهد تکمیل و نتایج آن با استفاده آزمون X2 مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان می دهد که میانگین آستانه شنوایی در باندهای فرکانسی 8000،4000،2000هرتز بیشترین مقدار را داشته و با بالا رفتن سابقه کار تا بیش از10سال، افت شنوایی در فرکانس 1000هرتزهم مشاهده می شود.کمترین حساسیت شنوایی در باندهای فرکانسی500و250هرتز می باشدو نتیجه می شود که هر چقدر صدای دریافت شده فرکانس بالاتری داشته باشد و به عبارت دیگر زیرتر باشد، آستانه تحمل انسان در برابر این صدا کمتر خواهد بود. همچنین مشخص گردید که بین عامل سابقه کار و افت آستانه شنوایی در کارگران ریسنده و بافنده ارتباط مستقیم وجود دارد. افت شنوایی کارگران ریسنده و بافنده فاز 1 و 2 نیز با یکدیگر مقایسه و مورد بررسی قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها