ارایه مدل ریاضی به منظور بررسی فرآیند گیاه پالایی خاک های آلوده به مواد نفتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف.

2 دکترا مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران* (مسئول مکاتبات).

3 کارشناس ارشد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در سال های اخیر استفاده از گیاهان به منظور پالایش خاک های آلوده به مواد نفتی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با وجود آن که در این راستا کوشش های آزمایشگاهی و تجربی زیادی صورت پذیرفته، امااین کوشش ها بر اساس پیش بینی های تحلیلی ومدل سازی ریاضی نبوده است. مفاهیم نظری این پدیده، از نقطه نظر بررسی تاثیر هر یک ازمتغیر های موثر بر فرایند، دارای اهمیت می باشد. بررسی حاضر تلاشی در راستای شناسایی و تعیین اثر هریک از متغیرهای مورد اشاره در پدیده گیاه پالایی می­باشد. با تلفیق معادلات پیوستگی و انتقال جرم، یک مدل ریاضی به روش اختلاف متناهی معرفی می شود و با حل عددی یک تجربه گیاه پالایی با استفاده از گیاه پنبه دانه، علاوه بر تشریح تاثیر پارامترهای زمان، ویزگی های ریشه، طول عمر گیاه،جمعیت های میکروبی وغلظت هیدروکربن، مطابقت تجربهومدل نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها