کنترل بخارات اسیدی در صنعت آندایزینگ آلومینیوم و طراحی سیستم تهویه مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

2 دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

4 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران*(مسئول مکاتبات).

چکیده

همگام با پیشرفت بشر در جنبه های مختلف فن آوری، صنعت آندایزینگ آلومینیوم نیز پیشرفت چشمگیری داشته و همانند سایر صنایع پیشرونده، این صنعت مهم نیز به نوبه خود اثرات مخرب زیست محیطی به همراه داشته است. در بین مواد آلوده کننده و مضر در این صنعت، تأثیر میست های اسیدی غیر آلی، از جمله اسید سولفوریک قابل تأمل است. صنعت آندایزینگ آلومینیوم، یکی از صنایع مخاطره آمیز تماس با اسید سولفوریک می باشد. این طرح به منظور کنترل میست اسید سولفوریک در فرآیند آندایزینگ آلومینیوم در کارخانه ای  در شهر صنعتی البرز واقع در شهر قزوین انجام گرفته است. پس از انجام نمونه برداری نتایج حاکی از آن بود که تراکم میست های اسید سولفوریک در فضای کارگاه 8 برابر حد مجازاست(حد مجاز 1 میلی گرم بر متر مکعب).
به منظور کنترل انتشار میست اسید سولفوریک در محیط کارگاه و منطقه تنفسی کارگران، پس از بررسی، سیستم تهویه موضعی مطابق روش فشار سرعت(VP) و بر اساس بالانس کردن شاخه ها انجام شد.
هود انتخابی مطابق هودهای استاندارد ارایه شده در کمیته تهویه صنعتی انجمن بهداشت صنعتی آمریکا (ACGIH) انتخاب گردید و میزان هواگذر استاندارد(scfm) مورد نیاز برای تانک های روباز برای هر هود  معادل 1050 فوت مکعب در دقیقه محاسبه شدو با توجه به شرایط سایکرومتری موجود در محل کارگاه و هواگذر واقعی، برای هر هود 1239cfm در نظر گرفته شد. کل سیستم به 4 واحد تهویه مجزا تقسیم گردید که به ترتیب دو سیستم دارای 12 هود (9 هود با مکش یک طرفه و 3 هود با مکش دو طــرفــه) می باشد و دو سیستم دیگر هر یک دارای 9 هود با مکش یک طرفه می باشد.جنس کانال مورد استفاده جهت مقاوم بودن در برابر خوردگی استیل 316 انتخاب شده است. جهت تصفیه هوای خروجی پس از مطالعات لازم، سیستم اسکرابر از نوعMist eliminator انتخاب شد. همچنین جهت تامین نیروی محرکه مورد نیاز، هواکش گریز از مرکز نوع Back Ward پیش بینی شده است.
 

کلیدواژه‌ها