بررسی روند توسعه جهانی آب زی پروری و اثرات آن در کاهش فشار بر ذخایر دریایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله به بررسی اثرات زیست محیطی آب زی پروری می پردازد. از نظر تولید غذای حیوانی، سرعت رشد آب زی پروری بیش تر ازسایربخش ها است که می تواند بهترین اقدام در جهت حفاظت از اکوسیستم های دریایی تلقی شده و سبب کاهش تعداد ماهی های صید شده از دریاها واقیانوس ها باشد. هم اکنون حداقل 60%  از جمعیت گونه های در معرض تهدید ماهی به دلیل اثرات منفی بر زیستگاه ها رو به کاهش است که با آب زی پروری امکان پرورش این گونه ها فراهم  می آید. توسعه آب زی پروری ، افزایش بهره وری پرورش آب زیان، استقرار مراکز تکثیر ماهی و تشکیل سازمان های حمایت کننده، از بهترین راهبرد های ممکن برای تحقق این هـدف می باشد. در این مقاله آمار جهانی رشد سالانه آب زی پروری و گونه های مهم پرورش یافته در سه دهه اخیر مورد مقایسه قرار گرفته و سپس چند برنامه در برای حفاظت از اکوسیستم های آبی ارایه  گردیده است.

کلیدواژه‌ها