بررسی آثار گردوغبار ناشی از صنایع سیمان برتنوع وتراکم پوشش گیاهی مطالعه موردی: کارخانه سیمان آبیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مواد آلاینده ناشی از صنایع سیمان شامل گردوغبار، ترکیبات کربن دار، اکسیدهای گوگرد واکسیدهای ازت است.در بین این مواد ذرات گردوغبار به خاطر تولید وانتشار بیشتر در محیط از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در این مقاله اثر ذرات گردو غبار ناشی از کارخانه سیمان آبیک بر تنوع وتراکم پوشش گیاهی(مرتعی) مورد بررسی قرار گرفته است. نوع ومقدار عناصر موجود در خاک، تنوع وتراکم گیاهان مرتعی ومقدار رسوب ذرات سیمان بر روی اندام گیاهان درفواصل وجهات مختلف از منبع انتشار اندازه گیری شده است.
نتایج حاصل از آنالیز عناصر نمونه های خاک، ارزیابی تراکم گیاهان مرتعی، میزان ذرات رسوب یافته بر روی گیاهان و ارزیابی تنوع پوشش گیاهی نشان می دهد که بین تنوع وتراکم پوشش گیاهی با رسوب ذرات گردو غبار خروجی از دودکش های کارخانه یک همبستگی معکوس برقرار است. هر قدر از منبع انتشار ذرات دورتر   می شویم میزان رسوب ذرات کاهش وتنوع وتراکم پوشش گیاهی افزایش می یابد. در اطراف کارخانه میزان رسوب ذرات بیشتر وتنوع گونه ها کمتر می شود. در این منطقه تعدادی از گونه های مقاوم مثل ورک ودرمنه جایگزین می شوند.

کلیدواژه‌ها