بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از لجن واحدهای آنودایزینگ آلومینیوم وارایه راهکارهای مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم وتحقیقات

2 دانشکده محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم وتحقیقات*(مسئول مکاتبات)

چکیده

کارخانه های آبکاری آننودایزینگ آلومینیوم حجم زیادی لجن تولید می کنند، که به دلیل ترکیبات سمی موجود در آن از جمله آلومینیوم اثرات سوء زیست محیطی بر منابع آب ، خاک ، گیاهان ، جانوران به وجود آورده و حتی موجب بیماری هایی چون آلزایمر در اننسان می گردد. هدف از انجام  این تحقیق یافتن کاربردهایی برای استفاده از لجن صنایع آنودایزینگ آلومینیوم است به طوری که باعث جلوگیری از آلودگی محیط زیست از یک سو و یافتن صرفه های اقتصادی از سویی دیگر شود. به همین منظور آجرهایی با ترکیب های متفاوت لجن و خاک رس و ماسه ساخته شد و مورد آزمایش های مختلف تطابق استاندارد قرارگرفت. آجرهای ساخته شده با ترکیب40%  لجن بهترین ویژگی و نزدیک ترین کیفیت به کیفیت آجرهای معمولی مصارف داخلی را از خود نشان داد. این آجرها از آجرهای واقعی هم حجمشان سبکتر بوده و قیمت فروش بالاتری دارد . به همین دلیل استفاده از لجن در تهیه مصالح ساختمانی خصوصا آجر و همچنین آجرهای نسوز به دلیل وجود ترکیبات نسوز در لجن صرفه های اقتصادی مناسبی در پی دارد و همچنین از رها سازی و ورود لجن به محیط جلوگیری می کند.

کلیدواژه‌ها