تصفیه تکمیلی شیرابه کمپوست با استفاده از راکتورهای هوازی با جریان اختلاط کامل و پیستونی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 - استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

3 مربی، گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور

چکیده


امروزه یکی از اقدامات لازم در خصوص مدیریت پسماند جمع­آوری و تصفیه شیرابه می­باشد. شیرابه در اثر آزاد شدن رطوبت مازاد زایدات، تجزیهموادآلی و یا منابعخارجیمانندزهکشآب هایسطحی، آبباران و یا آب هایزیرزمینیکه واردزبالهمی­شوند،به وجودمی­آید. شیرابه فقط مختص به مراکز دفن نبوده و کارخانجات کمپوست نیز در مقیاس بالا شیرابه تولید می کنند. همچنین شیرابه تولیدی در واحدهای تولید کمپوست در مقایسه با مراکز دفن دارای بار آلی بیشتری می­باشد. در فرایند تصفیه فاضلاب های غلیظ غالباً روش­های بی­هوازی با روش­های هوازی تصفیه فاضلاب همراه هستند.هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی کارایی راکتورهای هوازی با جریان­های اختلاط کامل و پیستونی در تکمیل فرایند تصفیه بی­هوازی شیرابه کمپوست بوده است. مخازن هوازی مورد مطالعه شامل چهار عدد مخزن بتنی در قالب دو راکتور با جریان اختلاط کامل به صورت موازی هر یک به ابعاد  5/6 × 6 × 4 متر با حجم مفید  m3136 و دوراکتور با جریان پیستونی به صورت موازی هر یک به ابعاد 3 × 5/2 × 3/ 13متر با حجم مفید m389 بود. فاضلاب توسط دیفیوزرهای عمقی نصب شده در کف مخازن هوادهی می­شد و درانتهای هر واحد از راکتورها تانک ته نشینی لجن در نظر گرفته شده بود.
بهترین  نسبت F/Mبرای حذف بار آلی در راکتورهای اختلاط کامل در محدوده 15/0-05/0 حاصل شد. میانگین بازده حذفCOD در راکتورهای اختلاط کامل 80%  و با نسبت  MLVSS/MLSS معادل 55/0 به دست آمد. همچنین میانگین  SVIدر راکتورهای اختلاط کامل ml/g100 برآورد گردید.
در راکتورهای جریان پیستونی نیز با میانگین بارگذاری kgCOD/m3.d 32/0 میانگین بازده حذف COD به میزان 37% در نسبت  MLVSS/MLSS معادل57/0 حاصل شد. در دوره بهره برداری از سیستم میانگین  SVIدر راکتورهای جریان پیستونی نیز ml/g84 بود.
 

کلیدواژه‌ها