تولید استوکستیک هیدروگراف سیلاب در حوضه آبریز سد جامیشان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دکتری عمران- مهندسی آب، دانشگاه علم و صنعت ایران*(مسئول مکاتبات).

2 استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

هیدروگراف سیلاب یکی از اجزای مهم در تحلیل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می باشد. در طراحی سازه های آبی برآورد سیلاب طراحی با در نظرگرفتن عدم قطعیت کلیه متغیر های تصادفی از مباحث مهم می باشد. در روش‌های متداول با استفاده از سری زمانی پیک سیلاب لحظه‌ای مشاهداتی و برازش یک توزیع چگالی احتمال، پیک سیلاب بر آورد می‌گردد و عدم قطعیت سایر متغیر های تصادفی نظیر بارش، تلفات نفوذ، جریانات پایه و ... مد نظر قرار نمی‌گیرد.
در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تلفیق مدل تولید کننده استوکستیک بارش RPG و مدل HEC-HMS و با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و با در نظر گرفتن عدم قطعیت متغیر تصادفی موثر بر سیلاب، هیدروگراف سیلابدر حوضه آبریز سد جامیشان تولید گردد.
نتایج حاصل موید آن است که روش شناسی تولید سیلاب در این تحقیق با دقتی مناسب امکان تولید هیدروگراف سیلاب جهت سایر تحلیل های هیدرولوژیکی و یا طراحی سازه های آبی را دارد. به طوری که 100 % حجم سیلاب ها، پیک سیلاب ها و هیـدروگراف سیلاب های  مشاهداتی در باند معنی دار سیلاب های تولیدی قرار دارند.
 

کلیدواژه‌ها