بررسی تعادل انرژی گرمایی در خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استادیار گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران *(مسئول مکاتبات).

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، گروه فیزیک، واحد شهرضا، اصفهان، ایران.

چکیده

کشور ایران از طریق خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر با اقیانوس های آزاد جهان و سایر کشورها ارتباط دارد و بنابر این باید دانش و عملکرد علمی و عملی خود از دریاها را به سرعت افزایش دهد .
بحث تعادل انرژی گرمایی و چگونگی توزیع انرژی گرمایی همواره یکی از موارد مطالعه فیزیکی دریاها و اقیانوس ها می باشد.
بررسی تعادل انرژی گرمایی در خلیج فارس از اهمیت زیادی برخوردار است . با دانستن چگونگی توزیع و تبدیل گرما در خلیج فارس پیش بینی های دقیقی از لحاظ هواشناسی، شیلات و تعیین محل زندگی آبزیان می شود و اطلاعات دقیقی در مورد رفتار دریا از لحاظ توزیع گرما و انرژی و موارد بسیار دیگر به دست می آید . 
به طور کلی جمع تمام شارهای حرارتی وارد شده به اقیانوس و خارج شده از آن باید صفر باشد، در غیر این صورت اقیانوس ها به معنای کل آن یا یخ می زنند و یا داغ خواهند شد. در این مقاله هدف این است که این تعادل گرمایی را در خلیج فارس مورد بررسی قرار دهیم.
با توجه به آن که میزان بارندگی و آب های ورودی در خلیج فارس در حدود cm/a90ومیزان تبخیر حدودcm /a 213 می باشد پس میزان تبخیر cm/a25-20 در سال از بارش در خلیج فارس  بیشتر است .
با توجه به آن که حجم آب های ورودی و خروجی درخلیج فارس برابر106×186/. و106×169/.متر مکعب بر ثانیه است، انتقال خالص گرما به خلیج فارس برابر25وات بر متر مربع برآورد شده است  .  در این مطالعه کوشش شده است این میزان گرمای اضافه وارد شده به  خلیج فارس توسط جمله های شار گرمای سطح توجیه شود. در این بررسی میانگین سالانه  تشعشع امواج کوتاه مشاهده شده در سطح خلیج فارس حدودا"برابر 245و شار گرمای سطح 4- وشار گرمای نهان 179 وتشعشع خالص امواج بلند 92وات بر متر مربع محاسبه شده است بنابر این کمبودی برابر 22وات بر متر مربع وجود دارد که با گرمای اضافه وارد شده به خلیج فارس موافقت خوبی دارد.
 

کلیدواژه‌ها