بررسی عملکرد راکتور ناپیوسته متوالی بستر ثابت در تصفیه فاضلاب مصنوعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز *(مسئول مکاتبات)

2 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست - شرکت شهرک های صنعتی استان فارس

3 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی عملکرد راکتورناپیوسته متوالی بستر ثابت در تصفیهفاضلاب مصنوعی انجام یافته است. به این منظور یک راکتور (SBR) استوانه ای شکل در مقیاس آزمایشگاهی که توسط بستر ثابت (حاوی بستر از نوع لانه زنبوری 2000 ) حمایت می گردید مورد استفاده قرار گرفت. میکروارگانیسم های اولیه این راکتور برای راه اندازی، از لجنفعال برگشتی یک تصفیه خانه شهری تهیه گردید. تغذیه راکتور با کمک فاضلاب مصنوعیانجام شد. در ابتدا راهاندازی و سازگارسازی میکروارگانیسم ها، با میزان COD برابر با 300 میلی گرم بر لیتر انجام گرفت، سپس بارگذاری آلی راکتور با توجه به چرخه زمانی کلی 24 ساعته (پرشدن: 6 ساعت، واکنش: 10 ساعت، ته نشینی: 4 ساعت، سکون: 2 ساعت و تخلیه: 10 ساعت) و به ترتیب در میزان COD برابر با 500،1000، 1500و 2000 میلی گرم بر لیتر طی چهار مرحله متوالی افزایش داده شد.لایه زیستی چسبیده بر روی بسترهای ثابت حمایت کننده راکتور (SBR) نقش مهمیرا در بهبود حذف COD ایفا می نمود. بیشترین بازده حذف مشاهده شده در COD ورودی 1000میلیگرم بر لیتر و برابر با 94 % به دست آمد. همچنین بازده حذف 82 درصدی راکتور مورد استفاده در این تحقیق حاکی از کارایی قابل قبول آن در کاهش بار آلی تا میزان KgCOD/m3.d 8/4 می باشد.
 

کلیدواژه‌ها