مدلی برای تعیین معادل مالی هزینه‌های اجتماعی آلودگی صدا در اجرای پروژه‌های تأسیسات شهری (مطالعه موردی: طرح فاضلاب تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس عمران و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

2 استادیار دانشکده صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

تعداد زیادی از پروژه‌های اجرا یا بازسازی تأسیسات شهری در نواحی پرجمعیت و پرتراکم اجرا میشوند؛ در این گونه پروژه‌ها تبعات منفی آلودگی صدا به دلیل تراکمِ بالای ساختمان ها محدود به چند نفر خاص نبوده و آسایش تعداد‌ کثیری از افراد جامعه را بر‌هم می‌زند‌. آلودگی صدا همچنین باعث اختلال در خواب، استرس، زودرنجی، کاهش بازدهی در ادارات، مدارس و غیره می‌شود. این مطلب توجه‌ بیشتر به موضوع آلودگی صدا و هزینه‌های اجتماعیِناشی از آن را در محیط های شهری ضروری می‌سازد. در این مقاله مدلی برای تخمین معادل مالی هزینه‌های اجتماعی آلودگی صدا ناشی از اجرای پروژه‌های تأسیسات شهری ارایه شده است. رویکرد مورد استفاده در این مدل بدین صورت است که ابتدا حداکثر تراز مجاز آلودگی صدا در منطقة مورد نظر تعیین شده و سپس تراز فشار صوت ناشی از عملیات اجرایی در نقاط حساس مجاور سایت محاسبه می‌گردد. تفاضل تراز مجاز و تراز فشار صوت موجود، از هزینه‌های اجتماعی اجرای پروژه به شمار می‌رود که روش هایی برای تبدیل آن به معادل مالی پیشنهاد شده است. رقم حاصل در حقیقت بیانگر میزان خسارات وارد شده به مردم در اثر آلودگی های صدا می‌باشد و طبیعی است که چنانچه این رقم، عدد‌ بالایی باشد باید با اقدامات مناسب تراز فشار صوت را کاهش داد. تعدادی از این اقدامات نیز در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در انتها با استفاده از مدل پیشنهادی، معادل ریالی هزینه‌های اجتماعی آلودگی صدا در یک منطقة پایلوت از شهر تهران که شبکة فاضلاب در آن اجرا شده، محاسبه گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها