طراحی نظام کارآمد ساخت و ساز شهری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران *(مسئول مکاتبات).

2 دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.

3 دانش آموخته دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران .

چکیده

منتقدان و اندیشمندان با ارزیابی الگوهای ساخت و ساز شهری در جهان بر این عقیده‌اند که علی‌رغم آن که پیدایش این الگوها در واقع پاسخی به کیفیت نامساعد زندگی در شهرها به ویژه بعد از انقلاب صنعتی است و نظریات و دیدگاه‌های به وجود آمده متأثر از شرایط اجتماعی- اقتصادی زمان خود ریشه در نابسامانی محیط‌های زندگی انسان در ادوار مختلف داشته و به دنبال محیط مناسب برای زندگی بشر بوده‌اند و بعضاً دستاوردهای مثبتی نیز از طریق تولید طرح و برنامه برای توسعه شهرها و یا سامان دهی، بهسازی و بازسازی شهرهای موجود داشته‌اند، ولیکن مشاهده شهرهایی با مشکلات فزاینده چون تراکم جمعیت، فقر، بیکاری، کمبود مکانی، نارسایی خدمات، کمبود زیرساخت، آلودگی زیست محیطی، ناکارآمدی اقتصادی و بروز ناهنجاری های اجتماعی، این دغدغه فکری را برای صاحبان حرف و متخصصان در امور ساخت و ساز شهری و مدیریت شهری و نیز بهره‌برداران اصلی شهر، یعنی مردم به وجود آورده که علت اصلی ناکارآمدی این الگوها در چیست؟ بنابراین هدف تحقیق یافتن علت اصلی ناکارآمدی الگو های ساخت و ساز شهر های کنونی است و نیز یافتن راه کار های بهبود و ارتقا نظام ساخت و ساز شهری آینده است .روش تحقیق بکار رفته به تناسب موضوع، ترکیبی از روش های اسنادی، تاریخی، توصیفی و تطبیقی و در کل روش تحقیق موردی و آمیخته است و پس از تحلیل مشکلات موجود سیستم های شهری به ارایه نتایج و یافته های تحقیق و در نهایت به ارایه راه کار های پیشنهادی و اجرایی جهت ارتقا الگـوی کار آمــد ساخت و ســاز در شهر های کنونی و آینده پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها