امکان سنجی جذب MTBE از آب های زیرزمینی با استفاده از رس های اصلاح شده

نویسندگان

چکیده

متیل ترشیو بوتیل اتر(MTBE) از ترکیبات اضافه شونده به بنزین است که کاربرد آن در افزایش عدد اکتان سوخت به منظور بهره وری بیشتر از بنزین می باشد. MTBE از طرف سازمان حفاظت محیط زیست امریکا به عنوان یک ماده مضر با احتمال سرطان زایی بالا طبقه بندی شده است. همچنین RCRA نیز این ماده را در لیست مواد خطرناک خود قرار داده است. این ماده از مخازن زیر زمینی نگه داری سوخت در مراکز پخش فراورده ها و سایر منابع نگه داری آن نفوذ کرده و وارد محیط خاک می شود. ویژگی های خاص فیزیکی و شیمیایی MTBE موجب نفوذ سریع این ماده در خاک و ورود به آب های زیر زمینی می گردد. خاک رس اصلاح شده، حاصل تغییراتی است که در ساختار شیمیایی بنتونیت معمولی انجام گرفته و دارای خاصیت جذب هیدروکربن ها می باشد.
در این تحقیق آزمایش های تورم آزاد و همچنین جذب خطی برای بررسی کارایی رس های اصلاح شده به عنوان جاذب MTBE مورد استفاده قرار گرفته است. افزایش حجم نمونه خاک رس اصلاح شده در آزمایش تورم آزاد از cm32 به مقدار متوسط cm3 95/11 نشان دهنده 5/497% افزایش حجم در تماس با MTBE بوده است. همچنین کاهش چشم گیر غلظت MTBE محلول در آب، در هر 4 نمونه آزمایش ایزوترم های جذبی همگی کارایی خاک های رسی اصلاح شده در برطرف نمودن MTBE از محلول را نشــان می دهد. مقادیر جذب MTBE از محلول توسط خاک رس اصلاح شده از 07/82 تا 11/95 % متغیر بوده و میزان جذب متوسط حاصل از کل آزمایش ها برابر 41/89 % تعیین گردید.

کلیدواژه‌ها