مدل سازی تاثیر تغییر pH در انتقال فلزات سنگین ( نیکل و کادمیوم ) در خلیج فارس ( خورموسی ) ناشی از فعالیت های پتروشیمی بندر امام خمینی

نویسندگان

چکیده

خورهای موسی در شمال غربی خلیج فارس واقع شده و از سمت جنوب به خلیج فارس مرتبط گشته است. برخورداری این منطقه از موقعیت خاص جغرافیایی، منجر به ایجاد مجموعه ای از تاسیسات و صنایع پتروشیمی مانند مجتمع های پتروشیمی رازی و امام خمینی و نیز بنادر حساس و استراتژیکی مانند ماهشهر و اسکله های صادرات نفت شرکت نفت ایران و... گردیده است. همچنین وجود جزر و مد بالا در این منطقه دامنه گسترش آلاینده ها را بسیار افزایش داده و باعث شده است که کل منطقه خور موسی تحت تاثیر آلاینده های تخلیه شده به خور قرار گیرد.
با توجه به آن که پساب ها و فاضلاب های مجتمع های پتروشیمی مستقر در خورهای موسی به داخل خور موسی وارد می شود، لذا پایش و نیز بررسی عوامل موثر بر پراکنش و نیز نحوه پراکنش و نیز نحوه پراکنش فلزات نیکل و کادمیوم برای مدیریت نحوه دفع و نیز زمان دفع پساب امری ضروری به نظر می رسد. در این راستا، در این پژوهش با استفاده از نرم افزار MIKE 21، به منظور بررسی نحوه پراکنش فلزات نیکل و کادمیوم و اثر تغییرات pH در خور موسی و عواملی که بر پراکنش آن موثرند، پراکنش این فلزات در آب خور موسی در حالات مختلف بررسی شده است. نتایج این مدل نشان داد که با ثابت در نظر گرفتن pH افزایش غلظت فلزات نیکل و کادمیوم روند افزایشی داشته و این روند تا زمانی که غلظت این فلزات به حداکثر خود برسد، ادامه می یابد و مدت زمانی که این روند به طول می انجامد بسیار کوتاه تر از زمانی است که pH متغیر است و این تحقیق اهمیت پدیده جزر و مد در تغییرات pH و تاثیر آن را در فرآیند انتقال فلزات سنگین نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها