ارایه برنامه مدیریت راهبردی توسعه طبیعت گردی جزیره قشم به روش SWOT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد شاهرود.

2 دانشیار گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال*(مسئول مکاتبات).

3 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاداسلامی واحد بندرعباس