بررسی میزان پراکنش اکسیدهای ازت و گوگرد از چهار نیروگاه کشور

نویسندگان

چکیده

یکی از منابع تولید انرژی، نیروگاه های برق است این نیروگاه ها نیاز اساسی انسان ها را تامین می کند و از اهمیت خاصی بر خـوردار می باشد بر اثر به آلاینده هایی که نیروگاه های برق تولید می کند سلامت انسان ها در معرض خطر قرار می گیرد. از همین رو یکی از مسایل و مشکلات اساسی نیروگاه های تولید برق ،کنترل و پیشگیری از انتشار بیش ازحد مجاز آلاینده ها به خصوص دی اکسید گوگرد (SO2 ) و اکسیدهای نیتروژن (NOx) می باشد. از این رو در تحقیق حاضر به بررسی آلاینده های فوق پرداخته شد و نحوه پراکنش NOx و SO2 با استفاده از نرم افزار Screen-3 و در محیط Arc view مورد پردازش قرار گرفت. نتایج حاصل به شکل منحنی های هم تراز غلظت در محدوده ای به وسعت 25 کیلومتر تهیه گردیده است.در این مطالعه چهار نیروگاه مورد بررسی قرار گرفت و مقایسه نتایج پراکنش NOx و SO2 با استانداردها نشان داد که در نیروگاه های مورد مطالعه (نیروگاه بخاری رامین اهواز، نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین، نیروگاه گازی ری، نیروگاه دیزلی لوشان) دو نیروگاه شهید رجایی قزوین و نیروگاه ری آلاینده هایی بیش از حد استاندارد تولید می کند. لذا باید اقدامات کنترلی جهت کاهش بار آلودگی این دو نیروگاه با توجه به ارزیابی های اقتصادی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها