بررسی اثرات هرومون 17-بتا استرادیول و الرات بر تمایز گونادی ماهی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynctus mykiss )

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثرات هورمون 17-بتا استرادیول والرات بر تمایز گونادی ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله جذب کیسه زرده مورد ارزیابی قرار گرفت و رابطه بین مدت زمان غوطه وری و درصد تغییر جنسیت در این ماهی بررسی گردید .
بدین منظور ، 6روز پس از پایان تخمه گشایی لاروها، 750 عدد لارو حاوی کیسه زرده در 5تیمار جداگانه به طور مساوی تقسیم شدند. بررسی طی یک مرحله و در طول زمان های گوناگون در حمام حاوی400میکروگرم در لیتر هورمون 17-بتا استرادیول والرات به روش غوطه وری انجام شد . بدین ترتیب که تیمار1 به مدت 1ساعت ، تیمار2 به مدت 2ساعت، تیمار3 به مدت 4ساعت و تیمار4 به مدت 8ساعت در معرض هورمون قرار گرفتند و تیمار5 نیز به عنوان گروه شاهد درنظر گرفته شد. پس از پایان دوره تجویز هورمون ، لاروها تا سن 4 ماهگی برای رسیدن به اندازه مناسب و رشد غدد جنسی ، نگه داری و تغذیه شدند. پس از اتمام این مرحله ، وضعیت جنسیت ماهیان تیمارهای مختلف به روش مستقیم تحت بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل نشان داد که 4/40 % ماهیان تیمار1 ، 5/41 % ماهیان تیمار2 ، 3/54 % ماهیان تیمار3 و 5/59 % ماهیان تیمار4را جمعیت ماده به خود اختصاص داده بود. مقایسه این نتایج با نسبت جنسیت گروه شاهد که شامل 35 % ماهی ماده و 65 % ماهی نر بود نشان داد که غوطه ور کردن لاروهای دارای کیسه زرده در حمام هورمون 17-بتا استرادیول والرات می تواند منجربه تغییر جنسیت در این گروه از ماهیان گردد. اما اختلاف معنی داری در میانگین وزن و طول ماهیان تیمارهای غوطه وری در مقایسه با گروه شاهد، مشاهده نشد (05/0 p > ) .

کلیدواژه‌ها