بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکترای دانشگاه زابل *(مسئول مکاتبات).

2 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد با افزایش تولید سرانه، ابتدا آلودگی زیست محیطی افزایش و سپس در سطحی از تولید سرانه
به علت توجه به محیط زیست، آلودگی کاهش مییابد. این موضوع را میتوان در منحنی زیست محیطی کوزنتس نشان داد. اهداف این
مطالعه، تعیین نوع رابطه بین آلودگی دی اکسید کربن و تولید سرانه با استفاده از تست هاسمن و سپس تخمین معادله با استفاده از
سیستم معادلات همزمان، برآورد منحنی کوزنتس در ایران و تعیین سطح تولید سرانهای بود که انتظار میرود بعد از آن توجه به محیط
زیست افزایش یافته و در نتیجه نرخ تولید آلودگی کاهش یابد. نتایج نشان داد رابطه بین آلودگی و تولید سرانه رابطهای دو طرفه میباشد.
همچنین نرخ کاهش آلودگی در سطح تولید سرانه 6509720 ریال اتفاق خواهد افتاد. با توجه به شبیهسازی صورت گرفته به روش خود
رگرسیون میانگین متحرک میتوان پس از 17 سال به این تولید سرانه دست پیداکرد.

کلیدواژه‌ها


Environmental Kuznets Curve Determination Using Simultaneous
Equation System: A case study of Iran

 

  1. Alpay, S. and M, Syed. 2004. Economic growth and environmental quality: A non-parametric Kernel (estimation of the environmental kuznets curve), Department of Economics, Bilkent University, Bilkent, Ankara, Turkey
  2. ارباب، ح. 1382. اقتصاد محیط‌زیست و منابع طبیعی. انتشارات نشر نی.
  3. Grossman, G., and A, Krueger. 1995. Economic growth and the environment" Quarterly Journal of Economics 110(2) 353-377.
  4. Cole, M. A, A. J, Rayner. And J. M, Bates. 1997. The environmental Kuznets curve: an empirical analysis, Environment and Development Economics 2(4), 401-416.
  5. Davidson, Russell and James G. MacKinnon (1989). “Testing for Consistency using Artificial Regressions,”Econometric Theory, 5, 363–384.
  6. Deacon, R. and C. S, Norman. 2004. Is the environmental kuznets curve an empirical regularity? UCSB Departmental Working Papers (University of California).
  7.     Hung, M. and D, Shaw. 2002. Economic growth and the environmental kuznets curve in taiwan: a simultaneity model analysis, Department of Economics,National Cheng-Chi University
  8. Harbaugh, W., A, Levinson. and D, Wilson. 2000. Reexamining the  empirical evidence for an environmental kuznets curve. NBER Working Paper #7711, May.
  9. نوفرستی، م. 1378. ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. انتشارات رسا.
  10. ابریشمی، ح.1383. مبانی اقتصادسنجی. جلد دوم. انتشارات دانشگاه تهران.