بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی (ایزو14001)مطالعه موردی: صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی توس مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد* (مسئول مکاتبات

2 کارشناس ارشد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

 این مقاله به بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در صنایع کوچک و متوسط می‌پردازد. در این تحقیق تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی شامل هویت سازمانی، تعهد گروهی، ثبات نظام اجتماعی و شکل دادن به رفتار بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی مانند آموزش، منابع، برچسب‌زنی، خط مشی و واکنش اضطراری مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران استاندارد شرکت‌های کوچک و متوسط واقع در شهرک صنعتی طوس مشهد می‌باشد که از میان آن‌ها 169 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. اطلاعات موردنیاز تحقیق توسط پرسشنامه‌ای که ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی و استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی را دربرمی‌گرفت جمع آوری گردید و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ (96/0) مورد تأیید قرار گرفت. سپس اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه توسط مدل آماری  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بین استاندارد ایزو 14001 و تعهد گروهی، هویت سازمانی شکل دادن به رفتار و ثبات نظام اجتماعی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


culture, ISO 14001, standards of environmental management, dimensions of
organizational culture, conceptual framework]

1. بهرام زاده، حسینعلی و محمد زاده، جواد( 1384
چالش های فرهنگی تولید علم در خاورمیانه، مجله
99 ، مرداد و شهریور. - مدیریت، شماره 100
2. امیری کرمانشاهی، مجتبی( 1372 )، فرهنگ و
سازمان، فصلنامه تحول اداری، شماره 4و 5 ، پائیز
3. زیاری، کرامت الله( 1378 )، فرهنگ وساخت فضایی،
کالبدی شهر، فصلنامه دانشور، شماره 25 ، پائیز،.
4. علی احمدی، علیرضا و دیگران( 1383 )، شناخت
فرهنگ، فرهنگ سازمانی و مدیریت بر آن،
تهران، تولید دانش،
5. کاظمی، مهدی( 1374 )، نقش فرهنگ سازمانی
درتوسعه فرهنگی، فصلنامه تحول اداری، شماره
، 12 و 13
6. زاهدی، شمس السادات( 1372 )، پژوهش پیرامون
موقعیت زنان در جامعه دانشگاهی، فصلنامه تحول
.، اداری، شماره 4 و 5
7. آذرنگ، عبدالحسین( 1380 )، در ضرورت تحول
فرهنگی، دو ماهنامه بخارا، شماره 20 ، سال چهارم،
. مهر و آبان، ص 9
8. Hofstede,G. (1980), Culture's
Consequences, Sago, Beverly Hills.
9. Schein, E.H. (1997), Organisational
Culture and Leadership, 2nd ed.,
Jossey-Bass, SanFransisco.
10. Wallace, I., Hunt, I. and Richards,
C(1999), “The relationship between
بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی ... 105
organizational Culture,Organisational
Climate and Managerial Values”, The
International Journal of Public
Sector Management, Vol. 12 No. 7,
pp.548-64
11. Beer, M., (1980), Organisation
Change and Development a System
View, Scott, Foresman and Company,
Glenview
12. Sadri, G. and Lees, B. (2001),
“Developing corporate Culture as a
Competitive advantage”, The Journal
of Management Development, Vol.
20 No. 10, pp.853-9.
13 . مشبکی، اصغر( 1377 )، مدیریت رفتار سازمانی،
تحلیل کاربردی، ارزشی از رفتار انسانی، تهران،
نشر ترمه.
14 . رابینز، استفن( 1386 )، تئوری سازمان: ساختار و
طرح سازمانی، ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی
فر، تهران، نشر صفار.
15 . مژدهی، صالح( 1385 )، تحول فرهنگ سازمانی و
استراتژی های کنترل، مجله استاندارد، سال
. هفدهم، شماره، 181
16. Persy.L.Jemes(1996), Handbook of
public Administration, San
Francisco, Jossey-Bass, p155.
17. Raines, S. (2002), “Implementing ISO
14001 – an international survey
assessing the benefits of certification”,
Journal of Corporate Environmental
Strategy, Vol. 9 No. 4, pp. 26,418,424.
18. Strachan, P. (1997), “Should
environment management standards be
a mechanistic control system or a
framework for learning?” Journal of
Learning Organisation, Vol. 4 No. 1,
pp. 10-17.
19. Balzarova, M., Castka, P., Bamber, C.
J. and Sharp, J. (2006), “How
organizational culture impacts on the
implementation of ISO 14001”,
Journal of Manufacturing
Technology Management, Vol. 17 No.
1, pp. 89-103.
، 20 . کسیو، جوزف ( 1377 )، راهنمای جامع ایزو 14001
ترجمه امیرحسین شریعت زاده، مشهد، انتشارات
گل آفتاب، پائیز.
21 . نوری، جعفر و لسانی، لادن( 1376 )، استانداردهای
مدیریت محیط زیست، تهران، شرکت سهامی
آلومینیوم ایران.
22 . خاکی، غلامرضا( 1382 ). روش تحقیق در
مدیریت، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی؛ مرکز
انتشارات علمی.
23 . سکاران، اوما( 1380 )، روش های تحقیق در
مدیریت، ترجمه محمدصائبی و محمود شیرازی،
تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی .