بررسی هزینه اجتماعی SO2 منتشره از نیروگاه برق شهید رجایی

نویسندگان

چکیده

تولید برق فواید زیادی برای جامعه دارد و در عین حال باعث صدمات جبران ناپذیر و ناخواسته ای همچون آسیب رسانی و تخریب محیط زیست می شود. در بررسی فن آوری های مختلف تولید برق و اثرات زیست محیطی باید همواره هزینه های اجتماعی را در نظر قرار گرفت. در این تحقیق هزینه های اجتماعی SO2 منتشره از نیرو گاه برق شهید رجایی محاسبه شده است.
سوخت مصرفی این نیرو گاه گاز طبیعی ، مازوت و گازوئیل است. ظرفیت نیروگاه 2000 مگا وات و دارای یک واحد سیکل ترکیبی متشکل از 6 واحد گازی 112 مگا وات و 3 واحد بخاری 125 مگا وات و یک واحد بخاری متشکل از 4 واحد بخاری 250 مگا واتی می باشد.
به منظورمحاسبه هزینه اجتماعی، هزینه های خصوصی و خارجی برای هر واحد نیروگاه به طور جداگانه محاسبه گردیده است. هزینه های خصوصی آن شامل هزینه تعمیر و نگه داری، هزینه سرمایه گذاری و هزینه سوخت می باشد. هزینه سوخت برای هر واحد بخاری و سیکل ترکیبی با توجه به قیمت های یارانه ای و فوب خلیج فارس محاسبه شده است و در نهایت هزینه های خصوصی نیروگاه معادل652،257 و 534،371 ریال بر کیلو وات ساعت برآورد شده است. دی اکسید گوگرد منتشره ازنیروگاه با استاندارد بین المللی هوای آزاد در دو وضعیت عادی و حداکثر بار و در چهار فصل سال مقایسه گردیده و هزینه های خارجی آن برابر 262،096 و 421،226ریال بر کیلو وات ساعت محاسبه شده است. از مجموع آن ها هزینه اجتماعی طی 8 سناریو به دست آمده است. نتایج بررسی هزینه های اجتماعی واحد بخاری و سیکل ترکیبی نشان می دهد که هزینه اجتماعی واحد بخاری در دو فصل پاییز و زمستان به دلیل بالا بودن مصرف سوخت مازوت دراین دو فصل بیشتر است.

کلیدواژه‌ها